Article 3 de la Convenció dels Drets de l’Infant

Els governs han d’assegurar als infants la protecció i cura necessaris per el seu benestar, tenint en compte els drets i deures dels seus pares, tutors o altres persones responsables d’ells davant la llei.

Davant les situacions de risc per a infants i joves, disposem d'equipaments especialitzats.

Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)

Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) estan formats per professionals de la psicologia, la pedagogia, l'assistència social i l'educació social, i estan distribuïts per tot el territori de Catalunya.

Els EAIA reben els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas.

Servei d'atenció precoç

Dibuix de nens