Què és el servei d’intermediació en deutes de l’habitatge ?

Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones o famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual per dificultats sobrevingudes.

 

A qui va adreçat?

 • A persones o famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge, que utilitzen com a residencia habitual, que es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari o que preveuen que no el podran pagar en el futur.
 • A persones avaladores en risc de perdre el seu habitatge principal per impagament dels préstecs o crèdits avalats.
 • A persones o famílies hipotecades o llogaters que han rebut notificació d’inici d’un procediment de desnonament de l’habitatge habitual.
 • A persones o famílies hipotecades que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari.
 • A persones o famílies en risc d’exclusió residencial que han transmès el seu habitatge per compensar el deute hipotecari o que estan a punt de perdre’l per un procediment judicial.
 • A persones o famílies llogateres d’habitatges adjudicats en subhasta o dació en pagament a les entitats financeres.
 • A persones en situació de sobreendeutament per deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes. Especialment si són: deutes d’habitatge, deutes amb múltiples creditors, deutes com a conseqüència de romanents d’altres préstecs hipotecaris.

 

Com funciona ? 

Les persones i famílies interessades en aquest servei han de demanar cita prèvia: https://seuelectronica.gramepark.cat/ 

El dia de la cita es recull la documentació requerida i comprova que compleixen els requisits. A partir d’aquet moment ens posarem en contacte per a concertar una entrevista amb l’advocat o advocada. Un cop analitzada la situació amb la persona usuària, l’advocat o advocada l’assessorarà sobre les diferents mesures per redreçar-la. Aquest servei negociarà la mesura acordada amb les entitats financeres per tal d’arribar a un acord.

 

Documentació original (no fotocopies) que cal portar a l’entrevista. 

En tots els casos:

 • DNI/NIE de la persona sol·licitant i de les persones titulars del préstec hipotecari o contracte de lloguer
 • Justifi­cant d’empadronament amb la relació de tots els membres de la unitat familiar.
 • Justificant d’ingressos o certificat de no rebre cap altra prestació de tots els membres de la unitat familiar.
 • Notificacions judicials.
 • Altra documentació que tingui afectació sobre els ingressos de la unitat familiar o disponibilitat de l’habitatge. 

En cas de préstec hipotecari:

 • Escriptura de compravenda de l’habitatge.
 • Escriptura del préstec o crèdit hipotecari.
 • Estat del préstec o crèdit (document facilitat per l’entitat financera).
 • Últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari.
 • Última renda presentada o certificat d’imputacions de l’últim període impositiu.

En cas de contracte de lloguer:

 • Contracte de lloguer.
 • Estat del pagament de les quotes mensuals de lloguer.
 • Rebut de l’última quota pagada. 

 

Sol·licitud