Subvencions per al pagament del lloguer per a persones que tinguin de 36 a 64 anys.

Convocatòria: Tancada.

Termini:

Des del dia 11 d'abril al 12 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Beneficiaris:

Persones físiques que tinguin una edat de 36 a 64 anys, ambdós inclosos, en el moment de la publicació de la convocatòria (22/03/2023)  i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Requisits:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 36 a 64 anys, ambdós inclosos, en el moment de la publicació de la convocatòria.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 23.725,79  € (2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que marqui la corresponent convocatòria.
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Import de la subvenció:

 • L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb la barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2023 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2023, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

Fiscalitat:

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Incompatibilitats:

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.

Informació i tramitació:

La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant.

S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la

documentació requerida i es pot presentar:

a) Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

b) A l'Oficina Local d'Habitatge de Santa coloma de Gramenet mitjançant cita prèvia