El Consell Escolar renova periòdicament els membres electes dels sectors del professorat, les famílies i el personal d’administració. Aquesta renovació es produeix cada dos anys i són substituïts la meitat dels membres dels sectors indicats per tal de facilitar la continuïtat en el treball del Consell.

Les eleccions per a la renovació són convocades per la direcció del centre i l’administració educativa i es regeixen per la normativa vigent en cada moment i per la normativa pròpia del centre, si la té.

Cal recordar que el Consell Escolar de Centre és l’únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de la comunitat. És a dir, és l’espai on les famílies hi sou representades, per tant, s’ha d’aprofitar per intervenir en la gestió de l’educació dels fills i de les filles.

Com es pot millorar la participació de les famílies en les eleccions de representants als Consells Escolars?

Perquè les famílies participen en la renovació dels seus representants al Consell Escolar cal:

 • Estar informades de la importància de la seva participació.
 • Conèixer les dates del procés electoral.

Per fer arribar tota la informació, la direcció del centre i l’AMPA poden programar accions i campanyes conjuntes fent servir diversos mitjans:

 • Difusió mitjançant correu electrònic, web o bloc del centre, xarxes socials...
 • Cartells informatius.
 • Reunions de juntes de famílies.
 • Reunions de famílies delegades de classe amb la resta de famílies.

Per què és important que les famílies participin en el Consell Escolar?

Els i les professionals dels centres i les famílies comparteixen un objectiu: l’èxit educatiu dels i les alumnes. Les decisions que es prenen al Consell Escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat. És per aquest motiu que la participació i implicació de les famílies en les eleccions al Consell Escolar és tan important.

D’altra banda, també és important que les famílies participin en les eleccions al Consell Escolar perquè:

 • Són les responsables de la formació dels fills i les filles i és important tenir uns bons representants al Consell Escolar que les informin i facin arribar les seves veus en temes que les poden preocupar, com poden ser les activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 • És una manera de valorar l’escola, d’aquest manera es contribueix a que l’alumnat també la valori i es prengui seriosament els seus estudis.
 • L’èxit educatiu dels nens i de les nenes també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-se en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament és implicar-se en l’èxit educatiu.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col•labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre barri un entorn més educatiu i cohesionat. El Consell Escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

Què vol dir ser representant de les famílies al Consell Escolar?

Les famílies representants al Consell Escolar opinen, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu. Aquesta representació no és a títol individual, sinó a nivell de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives, i informant-les sobre tots els assumptes que es tracten en el Consell.

Per tant, els Consells Escolars funcionen si:

 • Hi ha informació i es dona tota la informació.
 • Es consulta prèviament.
 • En “negocien” les postures.
 • En consideren i analitzen totes les propostes.
 • No es creen blocs antagònics.
 • Es fa avaluació dels resultats.
 • Es concreten els acords i es posen en pràctica.
 • Es flexibilitzen els objectius.
 • Hi ha voluntat real de participació.
 • Les actuacions responen a interessos col·lectius.
 • Es treballa en comissions i amb sentit de la realitat.
 • No parlen tots els i totes les assistents a l’hora.
 • Es respecta la durada de les reunions, les opinions de tots i totes i els objectius plantejats.