PER TAL QUE LES TEVES APORTACIONS AL PAM SIGUIN MES VALUOSES, RECORDA

 

Què fa l’Ajuntament?

L’Ajuntament és l’administració més propera als ciutadans i les ciutadanes i la que està millor posicionada per a fer front a les necessitats i prestar els serveis que han de contribuir a satisfer les aspiracions de la comunitat veïnal.

L’administració municipal desenvolupa per ella mateixa o en col·laboració amb altres institucions  i administracions les següents activitats :

 • Planejament i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública. Conservació i rehabilitació de l’edificació. Infraestructura viària
 • Parcs i jardins públics. Gestió dels residus sòlids urbans.
 • Atenció a situacions de necessitat social.
 • Policia local.
 • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat.
 • Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
 • Fires, mercats centrals, places, llotges i comerç ambulant.
 • Cementiris i activitats funeràries.
 • Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
 • Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 • Cooperar amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, el manteniment  i la vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
 • Promoció de la participació dels ciutadans

 

Què no pot fer l’Ajuntament?

L’Ajuntament no té competències en temes de

 • Legislació sobre el padró.
 • Legislació i gestió de la immigració. 
 • Planificació i regulació de l’ensenyament en cap nivell, grau o modalitat
 • Planificació i regulació de la sanitat i la seguretat social. Ordenació farmacèutica
 • Policia autonòmica  (Mossos d’Esquadra)
 • Espectacles, casinos, jocs i apostes.
 • Planificació econòmica, industria i reestructuració de sectors industrials.
 • Legislació i planificació penitenciària
 • Protecció i tutela de menors
 • .......

I altres temes que són competència del govern de l’estat o de la Generalitat de Catalunya.

 

Pla, objectiu i acció

Un pla d’acció és una proposta ordenada d’objectius estratègics que es constitueix com una guia que permet organitzar els esforços necessaris per assolir els canvis i millores fixats.

Un objectiu és la fita que es pretén assolir i que determina l’assignació d’esforços humans i de recursos econòmics. Els objectius son un reflex de les polítiques de les que dimanen.

Una acció és allò que cal executar efectivament per garantir l’assoliment dels objectius.