Accés a un lloguer social

Què es?

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge i diferents convenis signats amb entitats socials i financeres, disposa d'un parc d'habitatge social.

Aquests habitatges estan destinats a persones o famílies amb greus situacions socials i econòmiques. Són de caràcter temporal i tenen associats una renda de lloguer.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de 18 mesos i què, a més compleixin els requisits establerts pels Serveis Socials Municipals. Les derivacions a aquest tipus d'habitatge han de comptar, necessariament, amb l'informe favorable dels Serveis Socials previ pacte i compliment d'un Pla de Treball per part de la persona o família beneficiària. 

Com es pot fer?

Presencialment als EBAS prèvia demanda d’hora de visita.

Més informació:

Telèfon d’Atenció a les famílies: 93.462.40.77

Oficina Local d'Habitatge (OLH - Gramepark)

Foto de l'Oficina d'Habitatge

Què és?

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) és un servei, a traves de la qual es desenvolupen les actuacions del Pla Local d'Habitatge i es dóna resposta a les necessitats ciutadanes en matèria d’habitatge des d’una finestra única.

Té per objectius generals: el foment de l'accés assequible a l'habitatge, la dinamització del mercat de lloguer, l'optimització de l'ocupació del parc vacant i la promoció del manteniment i la rehabilitació.

Quins serveis ofereix?

L'Oficina Local d'Habitatge disposa d'una bossa de pisos de lloguer a Santa Coloma de Gramenet. Es tracta de pisos de propietaris/àries particulars que posen a disposició dels inquilins/nes inscrits a la Bossa Jove d'Habitatge.

Per altra banda, els i les professionals de la OLH disposen de diferents serveis d'assessorament i intermediació en matèria de desnonaments, execucions hipotecàries.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet.

Com es pot fer?

Presencialment a les Oficines de Grampark.

Més informació:

Telèfon d’Atenció a les famílies: 93.462.40.77

Telèfon de l'Oficina Local d'Habitatge: 93.392.47.45

Prestacions econòmiques d'especial urgència relacionades amb l'habitatge

Què és?

Les prestacions econòmiques d’urgència social relacionades amb l’habitatge que es financen amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament tenen per finalitat garantir el manteniment d’un habitatge a les persones en situació de necessitat social que, per motius diversos, estan en risc de perdre’l. Aquesta finalitat s’aconsegueix bé evitant la pèrdua imminent de l’habitatge per impagament de les quotes hipotecàries o de lloguer; bé facilitant l’accés a un nou habitatge de lloguer o les pernoctacions puntuals i urgents per donar cobertura a necessitats d’habitatge temporal.

Els professionals dels equips basics d’atenció social valoren cada situació i fan, si s’escau, la proposta de la prestació econòmica puntual d’urgència relacionada amb l’habitatge.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de sis mesos.

Com es pot fer?

Presencialment

Als EBAS prèvia demanda d’hora de visita.

Més informació:

Telèfon d’Atenció a les famílies: 93.462.40.77


Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

Oficina Local d'Habitatge

Avinguda de la Generalitat, 112 
08923 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 47 45 
www.gramepark.cat
informacio@gramepark.cat

SIDH - Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge

Avinguda de la Generalitat, 112.
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel.: 93 392 47 45
http://www.diba.cat/web/benestar/sidh
sacsantacoloma@diba.cat


Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

Ateneu Popular Julia Romera
Carrer Sant Ramón, 51
http://pahv-gramenet.blogspot.com.es