Prestacions econòmiques d'especial urgència relacionades amb l'habitatge

Què és?

Les prestacions econòmiques d’urgència social relacionades amb l’habitatge que es financen amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament tenen per finalitat garantir el manteniment d’un habitatge a les persones en situació de necessitat social que, per motius diversos, estan en risc de perdre’l. Aquesta finalitat s’aconsegueix bé evitant la pèrdua imminent de l’habitatge per impagament de les quotes hipotecàries o de lloguer; bé facilitant l’accés a un nou habitatge de lloguer o les pernoctacions puntuals i urgents per donar cobertura a necessitats d’habitatge temporal.

Els professionals dels equips basics d’atenció social valoren cada situació i fan, si s’escau, la proposta de la prestació econòmica puntual d’urgència relacionada amb l’habitatge.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de sis mesos.

Com es pot fer?

Presencialment

Als EBAS prèvia demanda d’hora de visita.

Més informació:

Telèfon d’Atenció a les famílies: 93.462.40.77