Vot per correu el 14F

Ampliació del termini - fins el 12 de febrer

El Govern català fomentarà aquesta modalitat de vot per motius tant de salut – per disminuir el nombre de persones que es desplacin a votar presencialment i així reduir la concurrència als locals de vot – així com de garanties democràtiques – per evitar que contagis d’última hora puguin posar en risc la capacitat de votar d’algunes persones.

Degut a aquests motius, el Protocol de vot per correu que s’ha elaborat incideix en varis aspectes, un dels quals és l’habilitació de la petició de vot per correu telemàtica via certificats digitals com l’idCAT Certificat. En aquest sentit, s’ha engegat una campanya mediàtica per fomentar-ne l’obtenció.

Com es podrà votar per correu?

Es pot sol·licitar el vot per correu o bé de forma presencial a les oficines de Correus o a través de la seva web .

Si s'opta per la sol·licitud telemàtica, es necessita una certificat d'identitat digital. Servirà el DNI electrònic (tot i que es necessita un lector especial), el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o l'idCAT Certificat o l'equivalent d'altres comunitats autònomes. L'obtenció d'aquests certificats, que requereix un últim pas presencial a oficines de l'administració, la majoria amb cita prèvia, és un tràmit que ja es pot fer ara.

Recepció de la documentació electoral

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud, no més tard del 7 de febrer. A aquest termini cal afegir el temps que tardi el correu a arribar al domicili indicat en la sol·licitud.

El sobre conté la següent documentació:

  • El certificat d’inscripció en el cens.
  • Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.
  • El sobre de votació.
  • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar.
  • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir

L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat. Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, serà suficient mostrar el document, sense que sigui necessari signar la rebuda de la documentació.

En cas que l’elector o electora no es trobi a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament), a l’oficina de Correus corresponent.

Enviament del vot

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s’introdueix en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral.

Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, en el moment que rebi la documentació electoral, la persona electora pot entregar a l'empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D'aquesta manera s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus. 

Tanmateix, si l'elector o electoral ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus i  no més tard del 10 de febrer. No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.

 

Important:

El termini per enviar el vot finalitza el 12 de febrer.