Santa Coloma se sotmet a l’auditoria de Transparència Internacional des de del seu inici al 2008

logo Transparència internacional

Aquest organisme no governamental elabora i publica els indicadors de Transparència per tal de mesurar el nivell de transparència de l’administració pública, mitjançant l’avaluació de les dades i la informació que fan públiques en el seu web municipal en relació a vuitanta indicadors, agrupats en sis àrees: Informació sobre la corporació municipal (21); Relacions amb la ciutadania i la societat (15); Transparència econòmic-financera (11); Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos de serveis (12); Transparència en urbanisme, obres públiques i medi ambient (12) i Indicadors de relatius al dret d’accés a la informació pública (9). 

Més informació

Transparència activa i informació sobre la corporació municipal

L'Ajuntament està en permanent interacció amb la ciutat a través de la seva seu electrònica.

Informació comptable i pressupostària d'organismes públics locals.

Informació relativa a procediments de contractació de serveis i subministradors i costos dels serveis.

Informació relativa a plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics, anuncis i licitacions d'obres públiques, ofertes, resolucions, obres públiques, urbanisme, infraestructures, plans d'ordenació urbana i convenis, etc.

Es tracta d'un dret públic subjectiu que articula i protegeix el dret fonamental a saber, a més de ser un instrument de control democràtic de les institucions públiques que fa efectiu el principi de transparència política.