Ple municipal

Número: 9/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 26 de juliol de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.
1 Aprovació, si escau, de les actes número 6/2021 i 7/2021, corresponents a les sessions ordinària i extraordinària i urgent dels dies 31 de maig i 9 de juny de 2021, respectivament.
2 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.
3 Ratificació de la inclusió
ALCALDIA [Gerència / Secretaria General]
Propostes d’acord en relació a l’expedient incoat sobre la forma de gestió del servei públic municipal d’escoles bressol: aprovació de la forma de gestió, de la constitució de la societat mercantil de capital íntegrament públic i dels estatuts que l’han de regir.
4 ALCALDIA [Gerència/Direcció de Recursos Humans]
Proposta d'aprovació de la modificació de la Relació Llocs de Treball de personal eventual.
5 ALCALDIA
Fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2022, els dies 5 i 24 de setembre.
6 ALCALDIA [Intervenció]
Donar compte de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, “Informe 09/2021: Control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017”.
7 ALCALDIA [Intervenció]
Donar compte del Pla anual de control financer per l’exercici 2021.
8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
Proposta d'aprovació de l'expedient 8 de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2021.
9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]
Proposta d'aprovació de l’expedient de rectificació de l’inventari de béns i drets de la Corporació tancat a data 31 de desembre de 2020.
10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA
Proposta d'aprovació de la pròrroga del termini de delegació de les competències establertes al conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, del municipi Santa Coloma de Gramenet, des de l’1 de febrer fins el 30 de setembre de 2021.
11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA
Proposta d'aprovació inicial del Reglament Marc de les Prestacions Econòmiques de Caràcter Social.
12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA [Secretaria General / Gerència]
Proposta d’inici de l’expedient d’activitat econòmica per a la prestació de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica, en règim d’economia lliure de mercat, mitjançant un operador energètic metropolità públic”.
13 TINÈNCIA ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIAS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
Proposta rectificació d'un error a l'acord Ple Municipal de 22 de febrer de 2021 en relació al canvi de plaça de la concessió d'aparcament Mercat municipal Singuerlín.
14 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I
ENERGIA
Proposta d'aprovació de la declaració especial interès d'obra major de l'IES Nou Santa Coloma.
15 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA [Gabinet d’Acció Territorial]
Proposta d’aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet.
16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d’Acció Territorial]
Proposta d’aprovació provisional de la I Revisió del Pla de millora urbana per a la regulació dels eixos comercials i usos.

MOCIONS
PRECS I PREGUNTES