Ordre del dia

 

 

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 10/2020, corresponent a la sessió extraordinària del dia 16 de novembre de 2020.

 

2

 

SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat; Tinència d’alcaldia de la Subàrea d’Espai Públic i Medi Ambient – Ratificar l’acord número 20 de la Junta de Govern Local del 24 de novembre de 2020, relatiu a aprovar l’esborrany del Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el manteniment, conservació i millores de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord.

2.2 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 9128/20, de 19 de novembre, relatiu a donar conformitat a la cessió del dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing de Can Genís.

2.3 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 9180/20, de 23 de novembre, relatiu a donar conformitat a la cessió del dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing de Can Genís.

2.4  - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 9496/2020, de 30 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.5 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 9499/2020, de 30 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.6 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar els punts primer i segon del decret número 9564/2020, de 30 de novembre, relatiu a la reconversió d’una plaça de diplomat/da d’infermeria en una plaça de tècnic/a superior.

2.7 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar el primer punt i donar compte del segon del decret número 9582/2020, d’1 de desembre, relatiu a una modificació de la relació de llocs de treball i una contractació laboral.

2.8 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 9584/2020, d’1de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.9 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar els punts primer i segon del decret número 9630/2020, d’1de desembre, relatiu a la creació d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a industrial i una plaça de d’enginyer/a tècnic/a.

2.10 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 9723/2020, de 3 de desembre, relatiu al nomenament de funcionàries interines.

2.11 – Tinència d’alcaldia de Drets Socials i Ciutat Educadora – Ratificar el decret número 9746/2020, de 3 de desembre, relatiu a prorrogar el termini de delegació de les competències establertes al conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, del municipi Santa Coloma de Gramenet, fins el 31 de gener de 2021.

2.12 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei d’Atenció a l’Empleat/da] – Ratificar el decret número 9821/2020, de 7 de desembre, relatiu a una compatibilitat.

2.13 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 9826/2020, de 7 de desembre, relatiu a una contractació laboral.

2.14 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 9832/2020, de 7 de desembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.15 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 9837/2020, de 7 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

3

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA.

Proposta d'aprovació inicial de la modificació de les OOFF 13, d’ocupació de la via pública i 15 de prestació dels serveis de mercat.

 

 

 

4

 

Ratificació de la inclusió a l’ordre del dia

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i Preus Públics 2021.

 

 

 

5

 

Ratificació de la inclusió a l’ordre del dia

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d’aprovació definitiva del Pressupost 2021.

* Petició de paraula Sindicat Empleades Ajuntament (EPA) – Sra. Gemma Jaumandreu.

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIO I TRANSPARENCIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d'aprovació del complement de productivitat exercici 2020.

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME [Secretaria general/Serveis Jurídics]

Proposta d'aprovació inicial del Reglament intern regulador de l’ús de RPAS (drons) de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Secretaria general/Serveis Jurídics]

Desestimar el recurs contra l’acord del Ple Municipal, de data 13 de juliol de 2020, que resol donar compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) de 16 de maig de 2014.

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual de PGM per a la ubicació de la comissaria de la Policia Local.

 

 

 

10

 

 

 

 

MOCIONS

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER PRENDRE MESURES PER EVITAR L’ADDICCIÓ AL JOC.

* Petició de paraula Jovent Republicà Gramenet – Sra. Carolina Cánovas.

 

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC

Grup Municipal ECP

Grup Municipal C’s