Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent del 27 de juliol de 2020

  • Pacte  local  per  a  la  reconstrucció  social, econòmica  i  cultural  de  Santa  Coloma  de  Gramenet,  per  dur  endavant una sèrie de mesures i situar les persones i les seves necessitats en el centre de la nostra acció política.
  • Adequació  de  les  places  i  llocs  de  treball  de directius/ves a la nova redacció de l’article 306 de la Llei Municipal  i de Règim  Local  de  Catalunya.  Aprovació  bases  i  convocatòria  lloc  de gerent. Informe de Secretaria General sobre la modificació de la relació de llocs de treball del personal directiu.
  • Modificació  de  denominacions  i  retribucions de personal eventual.