ORDRE DEL DIA

 

1

 

Aprovació, si escau, de les actes número 9/2019 i 10/2019, corresponents a les sessions extraordinària i ordinària dels dies 15  i 23 de juliol de 2019, respectivament.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 

 

2.1 – Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 7800/2019, de 29 de juliol, relatiu a la provisió temporal pel sistema de comissió de serveis, per lliure designació, dels llocs de gerent i de director/a d’Igualtat i Polítiques LGTBI.

 

 

 

2.2 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8256/2019, de 30 d’agost, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús del box número 57 bis de la planta soterrani primera del pàrquing de la Plaça de l’Abat Escarré.

 

 

 

2.3 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8266/2019, de 3 de setembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús de la plaça d’aparcament número 22 de la planta soterrani primera del pàrquing de Can Genis.

 

 

 

2.4 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8267/2019, de 3 de setembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús de la plaça d’aparcament número 39 de la planta soterrani primera del pàrquing de Can Genis.

 

 

 

2.5 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8269/2019, de 3 de setembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús de la plaça d’aparcament número 40 de la planta soterrani primera del pàrquing de Can Genis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8271/2019, de 3 de setembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús de la plaça d’aparcament número 76 de la planta soterrani sisena del pàrquing de Can Genis.

 

 

 

2.7 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8272/2019, de 3 de setembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús de la plaça d’aparcament número 23D de la planta soterrani primera del pàrquing de Can Genis.

 

 

 

2.8 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8273/2019, de 3 de setembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús de la plaça d’aparcament número 41 de la planta soterrani primera del pàrquing de Can Genis.

 

 

 

2.9 – Alcaldia [Secretaria Genera / Servis Jurídics] – Donar compte del decret número 8355/2019, de 5 de setembre, relatiu a la modificació de nomenament de personal eventual o confiança especial del grup municipal En Comú Podem.

 

 

 

2.10 - Alcaldia [Secretaria Genera / Servis Jurídics] – Donar compte i ratificar el decret número 8619/2019, de 19 de setembre, relatiu a la designació de representants de l’Ajuntament en diversos organismes i entitats.

 

 

 

3

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Proposta d'aprovació del Compte General de l'exercici 2018.

 

 

4

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte de les dades de l’execució pressupostària corresponents al segon trimestre de 2019, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del Patronat Municipal de la Música i de les societats mercantils municipals Gramepark, SA i Grameimpuls, SA, trameses per la Intervenció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

 

5

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte dels informes d'Intervenció dels treballs de fiscalització plena posterior dels exercicis 2016 i 2017.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària

 

Proposta d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l'any 2020.

 

 

7

 

TINÈNCIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d'aprovació de modificació de crèdit per transferències del pressupost de l'exercici 2019.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Proposta d'aprovació de la mutació demanial subjectiva d’una finca municipal de 2.064 m2 a favor del Consell Comarcal del Barcelonès i acceptar la mutació demanial efectuada per aquest ens a favor de l’Ajuntament, d’una finca de 2.283,12 m2 destinada a la construcció d’un institut públic, totes elles ubicades dins l’àmbit del Parc del Molinet.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d'aprovació inicial del Pla Especial d'ordenació de volums de l'edificació situada al c. de Cristòfor Colom, 50-52.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual de PGM als Sectors 2 i 3 de l'Eix Bruc.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es considera necessari expropiar d'una finca situada al c. Bruc, 51-53.

 

 

 

 

 

12

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

 

Declaració institucional en suport a les mobilitzacions juvenils de lluita contra el canvi climàtic, i per un món sostenible i pels drets ambientals de les presents i futures generacions.

 

* Petició de paraula Rebel·lió o Extinció Gramenet, Sr. Miquel Rodríguez.

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

13

 

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, EN COMÚ PODEM

 

Moció en suport al Correllengua 2019.

 

* Petició de paraula Comissió entitats organitzadores del Correllengua 2019, Sr. Aitor Blanc.

 

 

 

 

 

14

 

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

Moció en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

 

 

 

 

 

15

 

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

Moció per visibilitzar el col·lectiu LGTBI a les Festes Majors de Santa Coloma.

 

 

 

 

16

 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

Moción para el análisis del impacto sobre la movilidad y calidad ambiental de la nueva ordenación de tráfico.

 

 

 

 

17

 

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

 

Moció per la transparència en campanyes electorals.

 

 

 

 

18

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

Moció sobre el barri de les Oliveres.

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal ERC –  1 pregunta.

Grup Municipal ECP –  

Grup Municipal C’s – 1 pregunta.

 

 

DRE DEL DIA