Informe dels contractes adjudicats segons el procediment durant l'any 2018

EXERCICI 2018

Tipus de  Procediment

Import d'adjudicació

(sense IVA)

% import d'adjudicació

Número expedients

% número expedients

Menor

8.698.206,38 € 32,91 2472 99,40
Negociat sense publicitat 214.889,90 € 0,81 3 0,12

Obert simplificat

2.564.141,73 € 9,70 8 0,32

Obert

5.517.289,90 € 20,88 21 0,84

Obert reg. harmonitzada

9.435.426,78 € 35,70 10 0,40

Total

26.429.954,69 € 100 2514 100