Contractes prorrogats

Darrera actualització: Gener 2022
Font: Servei de contractació

Contractes prorrogats segon semestre 2021

CONTRACTES PRORROGATS

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA                     JGL / DECRET Nº DE PRÒRROGA             ( PRIMERA  / SEGONA ) POSSIBILITAT D'ALTRE PRÒRROGA                       ( SI / NO ) DATA INICI PRÒRROGA DATA FINAL PRÒRROGA
2020-SUB-OS-14 Subministrament de carburant per a grups electrògens o altres elements/equips per activitats municipals SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA. 05/10/2021 PRIMERA NO 01/01/2022 31/12/2022
2019-SUB-AM-05 Subminist. paper per a impressió  lot 1 fibra reciclada (Acord Marc) CANON ESPAÑA, SA  23/11/2021 SEGONA NO 01/01/2022 31/12/2022
2019-SUB-AM-05 Subminist. paper per a impressió  lot 2 fibra verge (Acord Marc) SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, SA  23/11/2021 SEGONA NO 01/01/2022 31/12/2022
2020-OB-OS-01 Urbanització C/ Sant Just, Mn Cinto i espai antic CEIP Sant Just CONTRUCCIONES FERTRES S.L. 9/11/2021 PRIMERA SI 14/11/2021 14/01/2022
2017-SE-OH-015 SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET UTE CLAVEGUERAM SANTA COLOMA DE GRAMENET 09/11/2021 PRIMERA NO 01/12/2021 30/11/2021
2016-SE-OH-004 MANTENIMENT I NETEJA DELS ACCESSOS MECÀNICS DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET TK ELEVADORES 21/07/2021 SEGONA NO 01/08/2021 31/07/2022
2017-SE-OH-009 SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS I MOBILIARI URBÀ, JOCS INFANTIL I TRACTAMENT FITOSANITARI (LOT 1) UTE JARDINS SANTA COLOMA 14/12/2021 PRIMERA SI 01/01/2022 31/12/2022
2017-SE-OH-009 SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS I MOBILIARI URBÀ, JOCS INFANTIL I TRACTAMENT FITOSANITARI (LOT 2) HPC IBERICA S.A 14/12/2021 PRIMERA SI 01/01/2022 31/12/2022
2017-SE-OH-009 SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS I MOBILIARI URBÀ, JOCS INFANTIL I TRACTAMENT FITOSANITARI (LOT 3) MOIX SERVEIS I OBRES 14/12/2021 PRIMERA SI 01/01/2022 31/12/2022
2019-SE-NSP-11 Servei de missatgeria SERVIUNO COURIER SL 14/12/2021 PRIMERA NO 05/07/2021 05/07/2022
2018-SE-OH-003 SERVEIS DE NETEJA VERTICAL DE FAÇANES, MURS I MOBILIARI URBÀ. Corporación CLD, S.U.T.R., S.L 02/11/2021 SEGONA NO 01/12/2021 30/11/2022
2018-SE-O-021 SERVEIS DE DESBROSSADA DE SOLARS MUNICIPALS I ALTRES ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC, RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL Urbacet, S.L. 13/07/2021 SEGONA NO 06/04/2022 05/04/2023
2018-SE-OH-012 SERVEIS D'AUDITORIA DEL NIVELL DE QUALITAT DE LA NETEJA I MANTENIMENT D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ EN LA VIA PÚBLICA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET SM Sistemas Medioambientales, S.L. 19/10/2021 SEGONA SI 01/11/2021 31/12/2021

Contractes prorrogats primer semestre 2021

LLISTAT

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA                     JGL / DECRET Nº DE PRÒRROGA             ( PRIMERA  / SEGONA ) POSSIBILITAT D'ALTRE PRÒRROGA                       ( SI / NO ) DATA INICI PRÒRROGA DATA FINAL PRÒRROGA
2019-SUB-AM-05 Subminist. Paper per a impressió  lot 1 fibra reciclada (Acord Marc) CANON ESPAÑA, SA  20/10/2020 PRIMERA SI 01/01/2021 31/12/2021
2019-SUB-AM-05 Subminist. Paper per a impressió  lot 2 fibra verge (Acord Marc) SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, SA 20/10/2020 PRIMERA SI 01/01/2021 31/12/2021
2018-SE-OH-022 Cte. Servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament i el Patronat de la Música (Lot 1) ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA 22/12/2020 PRIMERA NO 01/01/2021 30/04/2021
2018-SE-OH-022 Cte. Servei d'assegurança per pèrdues o danys materials del patrimonii de l'Ajuntament i el Patronat de la Música (Lot 2) ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA 22/12/2020 PRIMERA NO 01/01/2021 30/04/2021
2018-SE-OH-022 Cte. Servei d'assegurança de la flota de vehicles de l'Ajuntament (Lot 3) FIATC 22/12/2020 PRIMERA NO 01/01/2021 30/04/2021
2018-SE-OH-022 Cte. Servei d'assegurança de vida i accidents del personal de l'Ajuntament i el Patronat de la Música (Lot 4) PREVISIÓN DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS (PREMAAT) 22/12/2020 PRIMERA NO 01/01/2021 30/04/2021
2018-SE-OH-022 Cte. Servei d'assegurança de responsabilitat comptable dels directius i personal al servei de l'Ajuntament i el Patronat de la Música (Lot 5) MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA 22/12/2020 PRIMERA NO 01/01/2021 30/04/2021
2019 -SE- AM- 10 PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT ( LOTS A,B,C ) BARNA PORTERS SEGURETAT S.L. 25/05/2021 PRIMERA NO LOTS A i B 17/06/21 LOT C 27/04/2021    LOTS A i B 16/06/2022 LOT C  26/04/2022 
2019-SE-OS-07 Serveis per a l'edició de treballs audiovisuals JOSEP PÉREZ GONZÁLEZ 22/06/2021 PRIMERA NO 01/07/2021 30/06/2022
2019-SE-O-22 Serveis necessaris per al projecte d'accions d'intervenció comunitària en drogodependències i addiccions al municipi de Santa Coloma de Gramenet ASAUPAM - Associació d'intervenció comunitària en drogues 09/03/2021 PRIMERA NO 16/03/2021 15/03/2022
2020-OB-OS-07 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I LA FAÇANA PRINCIPAL DE L'ESCOLA MERCÈ RODOREDA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS,SL 16/02/2021 AMPLIACIÓ TERMINI NO 31/05/2021 25/06/2021
2016-SE-OH-001 Servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi ELECTRICITAT BOQUET 04/05/2021 PRIMERA SI 02/05/2021 01/05/2022
2016-SE-O-010 Servei de control de qualitat del contracte de servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic al municipi MIATEC INNOVA 04/05/2021 PRIMERA SI 02/05/2021 01/05/2022
2019-SUB-OH-08 Subministrament i instal·lació de lluminàries LEDs al municipi ( Lot 2 ) ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. 15/06/2021 PRIMERA NO 29/06/2021 20/08/2021