Data d'actualització: Febrer 2018

Font: Servei de Contractació

Procediment negociat, obert i acords marc

OBJECTE DEL CONTRACTE

DOUE

BOE

 BOP

 EACAT

IMPORT LICITACIÓ

DATA ACORD ADJUDIC. JGL

ADJUDICATARI

IMPORT ADJUDICACIÓ

Obres  de clavegueram del carrer Pedró (entre els carrers Sagarra i Sant Silvestre)

NO

NO

08/11/2016

08/11/2016

          107.092,17 €

17/01/2017

CROSIBER,
OBRES i SERVEIS, SL

77.081,71 €

Subministrament paper per  impressió i escriptura per a l'Ajuntament (derivat Acord Marc) Lot 1

NO

NO

NO

NO

14.400,00 €

17/01/2017

CANON ESPAÑA, SA,

Preus unitaris

Subministrament paper per  impressió i escriptura per a l'Ajuntament (derivat Acord Marc) Lot 2

NO

NO

NO

NO

               3.600,00 €

17/01/2017

 LYRECO ESPAÑA, SA

Preus unitaris

Subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable

NO

NO

27/09/2016

27/09/2016

32.000,00 €

24/01/2017

LYRECO ESPAÑA, SA

30.206,00 €

Disseny, creació i implantació d'un sistema d'informació geogràfica (SIG) a l'Ajuntament

NO

NO

01/09/2016

01/09/2016

53.719,01 €

21/02/2017

CONSULTORIA TÈCNICA
NEXUS GEOGRAFICS, SL

36.000,00 €

Serveis Integració Familiar en familia extensa SIFE

NO

NO

NO

30/12/2016

             58.204,50 €

28/02/2017

DRECERA, SCCL

55.000,00 €

Obres de reforma de la instal·lació elèctrica i climatització del casal municipal Les Oliveres emplaçat al carrer Pep ventura 1-3 de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet

NO

NO

05/12/2016

07/12/2016

          148.945,66 €

28/02/2017

SICE, SA

102.171,74 €

Obres de remodelació d'escales entre el carrer Mallorca i L'Av Anselm del Riu

NO

NO

12/12/2016

12/12/2016

             92.029,21 €

28/02/2017

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

65.432,77 €

Obres d'ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola bressol "Les Oliveres"

NO

NO

12/12/2016

12/12/2016

97.973,46 €

28/02/2017

INSYTE INSTALACIONES, SA

61.614,55 €

Servei de redacció de projecte i DF Obres aparcament Mercat singuerlin

NO

NO

13/12/2016

13/12/2016

27.272,73 €

28/02/2017

INGENIEROS ASOCIADOS, SA

21.983,00 €

Servei manteniment de manteniment dels vehicles de 4 rodes i de 2 rodes

10/11/2016

22/11/2016

NO

15/11/2016

             90.000,00 €

28/02/2017

COMERCIAL MARTÍ, SA

Preus unitaris

Subministrament de vals menjador per al personal de la Policia Local de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

16/12/2016

31/12/2016

NO

16/12/2016

78.573,88 €

07/03/2017

EDENRED ESPAÑA, SA

Preus unitaris

Servei d'assistència tècnica de control de qualitat del contracte de conservació i manteniment de l'enllumenat públic del municipi de Santa Coloma de Gramenet

NO

NO

07/11/2016

07/11/2016

117.197,15 €

28/03/2017

MIATEC INNOVA, SL

83.913,16 €

Servei d'edició de la publicació "L'Ajuntament informa" de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

NO

NO

05/01/2017

30/12/2016

          117.153,14 €

28/03/2017

ARTS GRAFIQUES GRINVER, SA

86.000,00 €

Manteniment de la plataforma de signatura electrònica de l'Ajuntament

NO

NO

NO

NO

24.298,05 €

25/04/2017

ISIGMA ASESORIA
TECNOLOGICA SL

24.298,05 €

Manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament

NO

NO

21/02/2017

21/02/2017

28.925,62 €

25/04/2017

HEWLETT PACKARD
SERVICIOS ESPAÑA, SA

22.477,40 €

Servei de Consergeria per instal·lacions esportives

15/09/2016

29/09/2016

NO

15/09/2016

          692.595,60 €

02/05/2017

CAN CET
CENTRE D'INSERCIÓ LABORAL, SL

538.184,21 €

Adquisició de 120 ordinadors per renovar el parc informàtic de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

NO

NO

02/03/2017

02/03/2017

72.000,00 €

23/05/2017

TEKNOSERVICE, SL

59.394,55 €

Adquisició de llicències client de productes microsoft amb manteniment software assurance per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

NO

NO

02/03/2017

02/03/2017

90.000,00 €

23/05/2017

ABAST SYSTEMS, SL

79.633,60 €

Obres de rehabilitació funcional de les humitats de la planta coberta-pati de l'edifici del CEIP Les Palmeres

NO

NO

NO

16/05/2017

79.298,10 €

13/06/2017

SEGUROBRUM, SL

67.545,09 €

Servei de repartiment del butlletí municipal i altres productes gràfics

NO

NO

07/03/2017

07/03/2017

38.000,00 €

20/06/2017

TEB SOLUCIONS, SCCL

34.231,20 €

Servei de manteniment de llicències software de programari microsoft

NO

NO

05/04/2017

05/04/2017

150.000,00 €

27/06/2017

ABAST SYSTEMS, SL

123.987,00 €

Subministrament d'energia elèctrica i gas natural gestionats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (1r lot)

11/04/2017

03/05/2017

 NO

12/04/2017

3.808.280,01 €

04/07/2017

GAS NATURAL SA

3.282.284,00 €

Subministrament d'energia elèctrica i gas natural gestionats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (2n Lot)

11/04/2017

03/05/2017

 NO

12/04/2017

568.279,97 €

04/07/2017

ENDESA ENERGIA, SAU

516.291,00 €

Obres de reasfaltat dels carrers Cordova i Mallorca, lot 1

NO

NO

08/06/2017

08/06/2017

153.956,78 €

25/07/2017

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA

100.009,15 €

Obres de reasfaltat dels carrers Cordova i Mallorca, lot 2

NO

NO

08/06/2017

08/06/2017

103.198,19 €

25/07/2017

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA

70.145,53 €

Subministrament de dos vehicles per a la policia local, desglossat en dos lots

NO

NO

28/03/2017

28/03/2017

41.320,00 €

25/07/2017

AUSER CONCEPT 3000, SA

41.223,52 €

Contracte privat de serveis per una actuació artística  Festa Major d'Estiu:Chenoa

NO

NO

NO

NO

21.000,00 €

31/07/2017

ALIAS MUSIC SL

21.000,00 €

Contracte privat de serveis per una actuació artística  Festa Major d'Estiu:Loquillo

NO

NO

NO

NO

26.000,00 €

03/08/2017

BIG STAR MUSIC SL

26.000,00 €

Servei d'assegurança de vida per al personal de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms

25/05/2017

17/06/2017

NO

30/05/2017

403.030,00 €

10/08/2017

VIDACAIXA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

266.446,86 €

Redacció dels projectes bàsic i executiu i posterior direcció d'obres de rehabilitació per a la reconversió de l'antiga escola Miguel Hernández en habitatge dotacional

NO

NO

19/06/2017

19/06/2017

130.000,00 €

23/08/2017

SEGUI ARQUITECTURA SLP

91.628,25 €

Servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet i política de foment del treball 12/04/2017 03/05/2017 NO 21/04/2017 11.064.213,63 € 10/10/2017 IDONIA NATUR, SL 10.063.156,71 €
Serveis d'informació, assessorament i primera acollida per a les persones estrangeres del Centre d'Informació i Assessorament per a Persones Estrangeres (CIAPE) de Santa Coloma de Gramenet NO NO 05/09/2017 05/09/2017 248.426,40 € 24/10/2017 PROGESS PROJECTES I GESTIÓ SERVEIS SOCIALS, SL 247.340,20 €
Serveis de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Santa Coloma de Gramenet 27/06/2017 10/07/2017 NO 27/06/2017 1.114.774,56 € 31/10/2017 UTE CLAVEGUERAM STA. COLOMA 888.042,08 €
Servei per a la realització de fiscalizació plena posterior dels exercicis 2016 a 2018 de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música NO NO 04/09/2017 01/09/2017 60.000,00 € 07/11/2017 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 40.500,00 €
Servei per a la realització de certifcacions auditores pel control financer de subvencions dels exercicis 2016 a 2018 NO NO 04/09/2017 01/09/2017 24.000,00 € 07/11/2017 AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA, SLP Preus unitaris
Servei de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet, Lot1 . 18/05/2017 01/06/2017 NO 22/05/2017 8.058.404,60 € 14/11/2017 UTE JARDINS SANTA COLOMA 7.412.634,08 €
Servei de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet, Lot 2 18/05/2017 01/06/2017 NO 22/05/2017 366.424,76 € 14/11/2017 HPC IBERICA 362.000,00 €
Servei de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet, Lot 3 18/05/2017 01/06/2017 NO 22/05/2017 74.880,00 € 14/11/2017 MOIX SERVEIS I OBRES SL Preus unitaris
Obres de reasfaltat del c. Santiago Rusiñol, entre l'av. Anselm de Riu i l'av. Catalunya NO NO 13/10/2017 13/10/2017 76.009,35 € 28/11/2017 SORIGUE SAU 65.955,33 €
Serveis d'enginyeria tecnològica per assegurar el funcionament de la infraestructura informàtica de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet NO NO 28/09/2017 28/09/2017 21.900,00 € 05/12/2017 SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE SL Preus unitaris
Subministrament d'aliments per al programa d'aliments solidaris de Santa Coloma de Gramenet NO NO 04/10/2017 04/10/2017 130.000,00 € 19/12/2017 COMESTIBLES ZAFON, SL 106.063,84 €
Servei d'atenció directa a la persona usuària derivades per l'equip de l'oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC) i de suport i assessorament jurídic al servei de salut pública i atenció als consumidors NO NO 06/11/2017 06/11/2017 28.099,18 € 19/12/2017 ARTUR FORNES SALILLAS 26.474,58 €
Contracte de serveis per al desenvolupament d'accions d'intervenció comunitària relacionada amb les drogues a Santa Coloma de Gramenet NO NO 27/10/2017 27/10/2017 78.140,00 € 19/12/2017 ASAUPAM 78.130,00 €
Adquisició de llicències CITRIX client per a l'Ajuntament NO NO 30/10/2017 30/10/2017 110.000,00 € 29/12/2017 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL 90.760,00 €