Ple ordinari d'octubre (30/10/23)

El Ple municipal en la sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2023, a proposta del Primer Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, va aprovar inicialment els expedients número 7 i 8 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2023 que a la seva part resolutiva contenien:

Expedient de modificació de crèdit número 7/2023:

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2550

43200

4670000

-

CD1 Quota Consorci Enoturístic DO Alella

20.000,00

7810

24100

2101600

2023 3 OCUPA 1

Plans d’ocupació

36.000,00

3200

13200

1200300

-

Retribucions bàsiques funcionari C1

250.000,00

6900

23105

1200100

-

Retribucions bàsiques funcionari A2

24.000,00

4140

32302

1200400

-

Retribucions bàsiques funcionari C2

24.000,00

7660

43120

1200400

-

Retribucions bàsiques funcionari C2

3.000,00

2720

92501

1200300

-

Retribucions bàsiques funcionari C1

150.000,00

TOTAL

507.000,00

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

507.000,00

TOTAL

507.000,00

 

SEGON.-  CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

TERCER.-  CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

Expedient de modificació de crèdit número 8/2023:

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2950

32609

2279913

-

CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)

80.710,31

TOTAL

80.710,31

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2430

92017

2210600

-

Productes farmacèutics i sanitaris

7.710,31

2600

13000

2279916

-

Millora sistemes sala 092 Policia Local

25.000,00

8420

93202

2269901

-

Centre de gestió de Cadastre

48.000,00

TOTAL

80.710,31

 

SEGON.-  CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

TERCER.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.

Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a data 31 d’octubre de 2023

Primer tinent d’alcaldessa de l’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia

Esteve Serrano Ortín