Ple ordinari del mes de març (28/3/2022)

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 28 de març de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient núm. 2 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022, que en la seva part dispositiva contenia:

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al finançament d’operacions pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI / SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

6130

32301

2279909

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

-

6.144,03

1300

23117

2269900

Altres despeses diverses

-

45,38

4800

34000

2240000

Assegurances

-

162,31

5150

23109

2260600

Reunions, conferències i cursos

-

544,50

5300

32701

2279909

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

-

2.500,01

5411

33402

2030000

Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge

-

1.028,50

5414

33301

2150000

Reparacions, manteniment i conservació de mobiliari

-

1.873,08

5420

92400

2030000

Lloguer equip de so i audiovisuals

-

369,05

5420

92400

2210500

Productes alimentaris

-

1.094,06

SUBTOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

13.760,92

2600

92008

6260100

Equips processos d'informació

 2018 2 INFOR 1 1

699,38

5800

33701

2219900

Altres subministraments

-

257,58

4800

34201

2211100

Material Tècnic

-

500,00

5412

33401

2279910

AMP Contractes activitats artístiques i culturals

-

484,00

5150

23109

2260900

Actes i exposicions

-

484,42

1300

23113

2279909

Contractes desenvolupament serveis

-

6.831,00

5411

33402

2279910

AMP Contractes activitats artístiques i culturals

-

8.709,63

3100

13200

2140100

Manteniment i neteja de vehicles

-

2.943,99

5800

33701

2279909

Contractes desenvolupament serveis

-

1.010,00

7660

43120

2120100

Manteniment d'edificis - mercats

-

726,00

7900

34201

2120100

Manteniment d'edificis - Esports

-

5.716,01

7900

92000

2130100

Manteniment d’instal·lacions - Administració general

-

3.053,00

1300

23117

2260900

Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)

-

242,00

2710

92007

2220100

Comunicacions postals

-

1.963,83

2600

92008

2270600

Estudis i treballs tècnics

-

423,50

2600

92010

2220000

Telèfons

-

3.941,03

4800

34201

2279919

Serveis de consergeria

-

131.287,67

3100

13200

2270100

Seguretat

-

14.047,89

6900

23105

2279909

Contractes desenvolupament serveis

-

1.471.515,61

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

1.654.836,54

TOTAL GENERAL

1.668.597,46

 ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

-

 

1.668.597,46

TOTAL

1.668.597,46

 

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

6540

23118

2260600

-

Reunions conferències i cursos

8.000,00

TOTAL

8.000,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

6540

23118

4890101

-

CD2 Conveni Associació Banc del Temps

8.000,00

TOTAL

8.000,00

 

TERCER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

1400

32702

4800001

-

CD2 Conveni Entenem Santa Coloma - Local

14.000,00

TOTAL

14.000,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

1400

32702

2269900

-

Altres despeses

14.000,00

TOTAL

14.000,00

 

QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

4800

34100

2279915

-

Activitats esportives Gent Gran

37.288,73

TOTAL

37.288,73

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

8400

01101

3100100

-

Interessos préstec llarg termini

37.288,73

TOTAL

37.288,73

 

CINQUÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

SISÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, 29 de març de 2022

 

 

 

La segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat