Ple ordinari del mes de maig (30/5/2022)

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 30 de maig de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient núm. 4 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022, que en la seva part dispositiva contenia:

 

“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2000

94301

4640200

-

CD1 Transferències a AMB PMTE

306.000,00

8110

92012

2260400

-

Despeses jurídiques

30.000,00

5800

33701

2279909

-

Contractes desenvolupament de serveis

30.000,00

5210

33802

2269900

-

Altres despeses

950.000,00

5411

33402

2279909

-

Contractes desenvolupament de serveis

50.000,00

4800

34201

2120100

-

Manteniment d'instal·lacions esportives

24.898,15

7810

24100

2101600

-

Plans d'ocupació

93.779,86

TOTAL

1.484.678,01

INGRESSOS: AMB NOUS O MAJORS INGRESSOS

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

21001

Compensació MINHFP SS-IVA

1.484.678,01

TOTAL

1.484.678,01

 

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:

 

DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7300

32200

6000000

2022/2/ADQUI/5

Adquisició de sòl

325.493,90

TOTAL

325.493,90

 

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

325.493,90

TOTAL

325.493,90

 

 

TERCER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:

 

A AUGMENTAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

24100

6321100

2021/2/INDEM/1

Indemnitzacions COVID-19 - Pavelló B (antic Esperit Sant 1)

1.450,16

7810

24100

6240000

2022/2/OCUPA/1

Elements de transport

31.891,24

TOTAL

33.341,40

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7810

24100

6320100

2019/2/EDIFI/10

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

33.341,40

TOTAL

33.341,40

 

QUART.-  CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

CINQUÈ.-  CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a 31 de maig de 2022

 

 

 

La segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

 

 

 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat