Ple de setembre

 EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 27 de setembre de 2021, a proposta del primer Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat, va aprovar l’expedient núm. 9 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:

 

PRIMER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7610

16300

2270000

Neteja i recollida escombraries

-

206.008,86 €

TOTAL

206.008,86 €

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

206.008,86 €

TOTAL

206.008,86 €

 

SEGON.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2401

13200

1600000

-

Seguretat Social

50.000,00 €

2401

23105

1300000

-

Retribucions bàsiques personal laboral

75.373,00 €

2401

23105

1300200

-

Altres retribucions personal laboral

2.724,00 €

2401

23105

1600000

-

Seguretat Social

24.522,00 €

1300

23117

1200100

-

Retribucions sou base funcionari A2

32.203,00 €

6540

23100

1300000

-

Retribucions bàsiques personal laboral

15.178,00 €

2401

33210

1300000

-

Retribucions bàsiques personal laboral

43.623,00 €

2401

33210

1600000

-

Seguretat social

6.377,00 €

7660

43120

1200400

 

Retribució sou base funcionari C2

50.000,00 €

TOTAL

300.000,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

5210

33802

2030000

-

Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge

300.000,00 €

TOTAL

300.000,00 €

 

TERCER.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

 

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

 

CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

 El primer tinent d’alcaldessa de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat.

Esteve Serrano Ortín