Ple d'abril

 EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió extraordinària celebrada en data 26 d’abril de 2021, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

8400

01101

3100100

-

Interessos préstec llarg termini

32.500,00

TOTAL

32.500,00

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7210

43130

2270100

-

Seguretat MVNS

32.500,00

TOTAL

32.500,00

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

A AMPLIAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2000

43301

4490100

Altres transferències

2019/3/GRAME/1

28.228,89

TOTAL

28.228,89

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7210

43301

4890200

Altres transferències

2019/3/GRAME/1

28.228,89

TOTAL

28.228,89

 

TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al finançament d’operacions pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2020, d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2600

92008

2269900

Altres despeses diverses

 

428,27 €

3100

13200

2210400

Vestuari

 

14.115,85 €

5413

33302

2260900

Activitats culturals i esportives

 

2.420,00 €

6501

33405

2279909

Contractes desenvolupament de serveis - Mas Fonollar

 

64.002,31 €

SUBTOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

80.966,43 €

2400

92013

1620000

Formació

2021/3/FORMA/1

221,40 €

2600

92008

2270600

Estudis i treballs tècnics

 

5.445,00 €

2600

92008

2279916

Contractes manteniment de programes informàtics

 

9.991,21 €

2600

92010

2220000

Telèfons

 

4.583,66 €

2710

92007

2220100

Comunicacions postals

 

18.905,88 €

3100

13200

2269900

Altres despeses

 

237,00 €

5411

33402

2279910

Contractes activitats artístiques i culturals

 

288,72 €

5415

33211

2279910

Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central

 

731,50 €

5415

33213

2279910

Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin

 

199,65 €

6130

32301

2279909

Contractes desenvolupament serveis

 

637.223,13 €

6502

32601

2279909

Contractes desenvolupament serveis

 

5.626,50 €

6900

23105

2210500

Productes alimentaris

 

44.908,08 €

6900

23105

2270400

Custòdia, dipòsit i enmagatzematge

 

2.975,05 €

7830

16500

2100800

Manteniment enllumenat

 

2.115,31 €

7910

17100

2210101

Aigua fonts públiques

 

4.875,02 €

7910

32300

2210200

Gas

 

2.179,34 €

7910

34201

2210100

Aigua

 

602,54 €

7910

43120

2210200

Gas

 

452,04 €

7910

92000

2210200

Gas

 

2.294,90 €

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

743.855,93 €

TOTAL GENERAL

824.822,36 €

ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d’ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

824.822,36

TOTAL

824.822,36

 

QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2000

94301

4640100

CD1 Transferències a AMB PAMMU

-

1.570.638,72

TOTAL

1.570.638,72

ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d’ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

1.570.638,72

TOTAL

1.570.638,72

 

CINQUÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

ESTAT DE DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7300

15120

6000200

Adquisició de sol

2021/2/ADQUI/8

822.934,13

TOTAL

822.934,13

 

ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

822.934,13

TOTAL

822.934,13

 

SISÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2000

43301

4490100

Altres transferències

2019/3/GRAME/1

25.211,87

TOTAL

25.211,87

ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

25.211,87

TOTAL

25.211,87

 

SETÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

ESTAT DE DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2000

32301

4490400

Transferències a empreses

-

615.666,67

2000

32301

8729000

Resta aportacions altres ens

-

384.333,33

TOTAL

1.000.000,00

ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

1.000.000,00

TOTAL

1.000.000,00

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

 

Blanca Padrós Amat