Informes d'execució trimestral del pressupost 2021

Us presentem la informació detallada, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

Font Intervenció General

Darrera actualització: Novembre 2021

Atès que el Ple, en sessió de data 21 de desembre de 2020, va aprovar el Pressupost de l’exercici 2021 i les Bases d’Execució del Pressupost 2021, que en el seu article 15 estableix que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’entitat per conducte de la Presidència,  i per trimestres vençuts l’execució dels seus pressupostos,  excepte el corresponent al 4t trimestre, que es remetrà en el moment de donar compte de la liquidació del pressupost.

* Excepcionalment i per una qüestió merament formal, tot i estar redactat, l’informe sobre l’execució pressupostària del 2n trimestre de 2021 no s’ha pogut publicar i es publicarà juntament amb el del 4t trimestre, un cop s’hagi procedit al tancament de l’exercici de 2021.