EDICTE

 

 

El ple municipal en la seva sessió extraordinària celebrada en data 16 de novembre de 2020, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2020, que en la seva part dispositiva contenia:

 

 

PRIMER.-  APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit per al finançament de despesa social conforme amb l’article 3 del Reial Decret –Llei 8/2020, de 17 de març i d’acord amb el detall següent:

 

 

Aplicació pressupostària  a incrementar

Descripció aplicació

Codi projecte

Import

6900/23105/2279909

Contractes desenvolupament de serveis

-

195.000,00 €

TOTAL

195.000,00 €

Concepte d'ingrès

Descripció

Import

0000/87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

195.000,00 €

TOTAL

195.000,00 €

 

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit per al finançament d’inversions amb càrrec al romanent de tresoreria, d’acord amb el detall següent:

 

Aplicació pressupostària  a incrementar

Codi projecte

Descripció projecte

Import

7300/15120/2100000

2017/2/URBAN/1

Actuació urbanística projecte de reparcel·lació per cooperació (PERI)

883.000,00

7500/15210/7490000

2017/2/EDIFI/18                                                                                       

Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez

1.476.653,77

7660/43120/6320100

2016/2/EDIFI/5                                                       

Aparcament Mercat Singuerlin

90.000,00

7500/34204/6320100

2018/2/EDIFI/35                                                                                                                                       

Pavelló Esportiu Nou Municipal

460.939,97

7500/23100/6320000

2018/2/EDUSI/5

CIBA Fase 3

160.000,00

7500/24100/6320100

2017/2/EDUSI/8

Esperit Sant Fase I Fase

111.000,00

7500/17100/6190002

2018/2/MILLO/5

Plaça Alfons Comín I Fase

6.876,70

7850/33705/6090000

2019/2/JOCS/1

Jocs infantils

150.000,00

7810/15320/6190000

2020/2/MILLO/3

Campanyes de pavimentació

200.000,00

7500/15320/6190001

2018/2/EDUSI/7

Carrers Baró/Àngels Fases I i II

87.000,00

TOTAL

3.625.470,44

 

 

Concepte d'ingrès

Descripció

Import

0000/87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

3.625.470,44

TOTAL

3.625.470,44

 

 

TERCER.– APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit per al finançament d’operacions pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2019, d’acord amb el detall següent:

 

Orgànic

Programa

Econòmic

DESCRIPCIÓ

IMPORT

6130

32301

2279909

Contractes desenvolupament serveis

292.188,83

6501

33405

2279909

Contractes desenvolupament de serveis - Mas Fonollar

64.002,31

TOTAL

356.191,14

Concepte d'ingrès

Descripció concepte

Import

0000/87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

356.191,14

TOTAL

356.191,14

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

 

 

La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

 Blanca Padrós Amat