EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 26 d’octubre de 2020, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2020, que en la seva part dispositiva contenia:

 

PRIMER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari/ suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Baixes per anul·lació

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

2000

92901

5000000

-

Fons contingència LOEPSF 2/2012

500.000,00

TOTAL

500.000,00

Crèdit extraordinari / Suplement de crèdit

 

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7110

31101

2270000

-

Neteja

12.160,50

7200

43200

2260200

-

Publicitat i propaganda

12.000,00

7910

32300

3520000

-

Interessos de demora

3.356,22

SUBTOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

27.516,72

2000

32606

4110200

-

Transferència Patronat Municipal de la Música

40.000,00

7610

16300

2270000

-

Neteja i recollida d’escombraries

64.096,74

7630

32300

2270000

-

Neteja

58.351,11

7630

92000

2270000

-

Neteja

139.722,37

7850

17100

2100900

-

Manteniment de jardins i mobiliari urbà

9.000,00

7910

34201

2210200

-

Gas (Esports)

29.517,62

7910

92000

2210200

-

Gas (Serveis Generals)

11.216,82

6900

23105

4800100

-

Transferències Serveis Socials

120.578,62

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

472.483,28

TOTAL GENERAL

500.000,00

 

SEGON.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7900

92000

2130100

-

Manteniment instal·lacions

154.378,02

TOTAL

154.378,02

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7000

15220

2270600

-

Estudis i treballs tècnics

3.129,00

7000

15000

2270600

-

Estudis i treballs tècnics

18.000,00

7400

13400

2270600

-

Estudis i treballs tècnics

18.000,00

7500

15000

2270600

-

Estudis i treballs tècnics

17.182,00

7500

15220

2270600

-

Estudis i treballs tècnics

18.000,00

7810

15300

2100100

-

Manteniment via pública

49.913,78

7850

17100

2279900

-

Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals

6.345,24

7850

33705

6250000

2020/2/MOBIL/7

Inversió nova en mobiliari urbà

5.808,00

7210

43300

2269900

-

Altres despeses

15.000,00

7610

16300

2130000

-

Maquinària instal·lacions tècniques i utillatge

3.000,00

TOTAL

154.378,02

 

 

TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7910

16500

2210000

 -

Energia elèctrica

98.000,00

7910

43120

2210000

 -

Energia elèctrica

14.961,19

TOTAL

112.961,19

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7910

32300

2210000

-

Energia elèctrica

31.362,32

7910

92000

2210000

-

Energia elèctrica

81.598,87

TOTAL

112.961,19

 

QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7900

92000

2120100

-

Manteniment edificis administració general

243.517,61

TOTAL

243.517,61

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7900

32300

2130100

-

Manteniment instal·lacions - Educació

30.000,00

7900

33300

2120100

-

Manteniment edificis - Cultura

10.000,00

7900

34201

2130100

-

Manteniment instal·lacions - Esports

40.000,00

7900

32300

6320100

2020/2/EDIFI/6

Despeses d'inversió en centres d'ensenyament

60.000,00

7900

33300

6320100

2020/2/EDIFI/12

Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Cultura)

20.000,00

7900

13200

6320100

2020/2/EDIFI/12

Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Policia Local)

7.138,20

7900

43120

6320100

2020/2/EDIFI/12

Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Mercats)

4.138,20

7900

34201

6320100

2020/2/EDIFI/12

Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Esports)

52.740,00

7900

34201

6250000

2020/2/EDIFI/12

Mobiliari

7.260,00

7900

16221

6220000

2020/2/EDIFI/12

Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Deixalleria)

12.241,21

TOTAL

243.517,61

 

CINQUÈ.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

Baixes per anul·lació

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

5420

33701

2260600

-

Reunions, conferències i cursos

115.000,00

TOTAL

115.000,00

Suplement de crèdit

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

6900

23105

4800100

-

Transferències Serveis Socials

115.000,00

TOTAL

115.000,00

 

SISÈ.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

 

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

8400

93400

2279916

-

Contractes i Manteniment Programes Informàtics

11.000,00

8400

93400

6410000

2020/4/INFOR/1

Despeses en aplicacions informàtiques

16.000,00

8400

01101

3100200

-

Interessos préstec curt termini

30.000,00

8400

93400

3110100

-

Despeses de formalització operacions de crèdit

7.421,38

TOTAL

64.421,38

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

6900

23105

4800100

-

Transferències Serveis Socials

64.421,38

TOTAL

64.421,38

 

SETÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

8400

93400

3110100

-

Despeses de formalització operacions de crèdit

22.578,62

8400

01101

3100100

-

Interessos préstec llarg termini

36.000,00

7900

92000

2120100

-

Manteniment edificis administració general

44.761,38

TOTAL

103.340,00

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

3100

13200

6240000

2020/2/ADQUI/9

Elements de transport

85.190,00

3100

13200

2269900

-

Altres despeses (Tapiats)

18.150,00

TOTAL

103.340,00

 

VUITÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

6140

32302

2120100

-

Manteniment d'edificis - Educació

10.912,00

TOTAL

10.912,00

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7610

16211

2270000

-

Neteja

10.912,00

TOTAL

10.912,00

 

NOVÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

 

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

5900

34100

4890803

-

Unió Colomenca Atletisme - Cross A. Amorós

15.000,00

5900

34100

4890804

-

Club Patí Gramenet - Festival de patinatge

4.200,00

5900

34100

4890811

-

Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS

4.500,00

5900

34100

4890820

-

Associació Espanyola contra el Càncer - Cursa per la vida

14.200,00

5900

34100

4890812

-

Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans F.Major

2.500,00

TOTAL

40.400,00

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

5900

34100

6250000

2019/2/EDIFI/2

Mobiliari i material tècnic

10.400,00

5900

34100

4890815

-

Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol

30.000,00

TOTAL

40.400,00

 

DESÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

2900

92000

2120200

-

Manteniment d'edificis d'administració general

5.347,25

TOTAL

5.347,25

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

2900

23105

2020100

-

Lloguers

5.347,25

TOTAL

5.347,25

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

Blanca Padrós Amat