EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 28 de setembre de 2020, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació  i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2020, que en la seva part dispositiva contenia:

 

PRIMER.-  APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A AMPLIAR: CRÈDIT EXTRAÒRDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7400

13400

6090001

Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2020/2/MILLO/4 Subministrament i instal·lació plataformes d’autobusos

9.000,00

TOTAL

9.000,00

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7851

16000

6190002

Altre inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg

9.000,00

TOTAL

9.000,00

 

SEGON.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

7500/91301 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic

2017/2/MILLO/15

Clavegueram Bosc Llarg

Banc de Sabadell (A08000143)

9.000,00

TOTAL

9.000,00

ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

7500/91301 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic

2020/2/MILLO/4

Subministrament i instal·lació plataformes d’autobusos

Banc de Sabadell (A08000143)

9.000,00

TOTAL

9.000,00

 

TERCER.-  APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A AMPLIAR: CRÈDIT EXTRAÒRDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7900

33405

6320100

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

2019/2/EDIFI/4 Remodelació Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar

24.452,29

TOTAL

24.452,29

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

17100

6190002

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2018/2/IFISO/4 Plaça Abat Escarrè

23.542,02

7500

33211

6250000

Mobiliari

2019/2/MOBIL/2 Mobiliari Biblioteca Central

910,27

TOTAL

24.452,29

 

QUART.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

 7500/91301 Préstecs rebuts a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic

2018/2/IFISO/4

Plaça Abat Escarrè

Banc de Sabadell (A08000143)

23.542,02

 7300/91304 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic

2019/2/MOBIL/2

Mobiliari Biblioteca Central

BBVA (A48265169)

910,27

TOTAL

24.452,29

ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

 7500/91301 Préstecs rebuts a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic

 2019/2/EDIFI/4 Remodelació Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar

Banc de Sabadell (A08000143)

23.542,02

 7300/91304 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic

 2019/2/EDIFI/4 Remodelació Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar

BBVA (A48265169)

910,27

TOTAL

24.452,29

 

CINQUÈ.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A AMPLIAR: CRÈDIT EXTRAÒRDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

13200

6220000

Inversió nova en edificis i altres construccions

2020/2/EDIFI/9 Obres de l'edifici de la nova comissaria de la policia

22.961,01

TOTAL

22.961,01

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7851

16000

6190002

Altres inversions de reposició en infrastructures i béns destinats a l'ús general

2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg

22.961,01

TOTAL

22.961,01

 

SISÈ.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

 7500/91301 Préstecs rebuts a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic

2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg

Banc de Sabadell (A08000143)

22.961,01

TOTAL

22.961,01

ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

 7500/91301 Préstecs rebuts a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic

2020/2/EDIFI/9 Obres de l'edifici de la nova comissaria de la policia

Banc de Sabadell (A08000143)

22.961,01

TOTAL

22.961,01

 

SETÈ.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A AMPLIAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

13200

6220000

Inversió nova en edificis i altres construccions

2020/2/EDIFI/9 Obres de l'edifici de la nova comissaria de la policia

18.038,99

TOTAL

18.038,99

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

17100

6190002

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2018/2/IFISO/4 Plaça Abat Escarrè

18.038,99

TOTAL

18.038,99

 

VUITÈ.-  APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

7500/91301 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic

2018/2/IFISO/4

Plaça Abat Escarrè

Banc de Sabadell (A08000143)

18.038,99

TOTAL

18.038,99

ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

7500/91301 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic

2020/2/EDIFI/9

Obres de l'edifici de la nova comissaria de la policia

Banc de Sabadell (A08000143)

18.038,99

TOTAL

18.038,99

 

NOVÈ.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A AMPLIAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

15320

6190001

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2018/2/EDUSI/7 Barris per vianants

136.294,99

TOTAL

136.294,99

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

17100

6190002

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2018/2/IFISO/4 Plaça Abat Escarrè

136.294,99

TOTAL

136.294,99

 

DESÈ.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

7500/91301 Préstecs a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic

2018/2/IFISO/4

Plaça Abat Escarrè

Banc de Sabadell (A08000143)

136.294,99

TOTAL

136.294,99

ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

7500/91301 Préstecs a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic

2018/2/EDUSI/7

Barris per vianants

Banc de Sabadell (A08000143)

136.294,99

TOTAL

136.294,99

 

 

ONZÈ.-  APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A AMPLIAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7900

33211

6320000

Edificis i altres construccions

2019/2/CLIMA/1 Climatització Biblioteca Central

14.610,75

TOTAL

14.610,75

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7851

16000

6190002

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg

14.545,16

7500

33211

6250000

Mobiliari

2019/2/MOBIL/2 Mobiliari Biblioteca Central

65,59

TOTAL

14.610,75

 

DOTZÈ.-  APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

7500/91301 Préstecs a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic

2017/2/MILLO/15

Clavegueram Bosc Llarg

Banc de Sabadell (A08000143)

14.545,16

 7300/91304 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic

2019/2/MOBIL/2

Mobiliari Biblioteca Central

BBVA (A48265169)

65,59

TOTAL

14.610,75

ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

PROJECTE DE DESPESES

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

7500/91301 Préstecs a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic

2019/2/CLIMA/1

Climatització Biblioteca Central

Banc de Sabadell (A08000143)

14.545,16

 7300/91304 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic

2019/2/CLIMA/1

Climatització Biblioteca Central

BBVA (A48265169)

65,59

TOTAL

14.610,75

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

Blanca Padrós Amat