EDICTE

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 13 de juliol de 2020, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació  i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2020, que en la seva part dispositiva contenia:

“PRIMER.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 


Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

5419

23104

4890300

Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)

-

598,75

5419

23106

4800200

Transferències entitats (Atenció a les famílies)

-

750,00

5419

23113

4890100

Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere LGTBI)

-

251,75

5419

31100

4890300

Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)

-

77,50

5419

31101

4890300

Transferències entitats (Salut pública i consum)

-

791,25

5419

32600

4890100

Transferències entitats (Educació)

-

275,00

5419

33400

4890300

Transferències entitats (Cultura)

-

2.175,64

5419

33702

4890300

Transferències entitats (Infància i Joventut)

 -

274,36

5419

92400

4890100

Transferències entitats (Associacionisme veïnal i de gent gran)

-

893,42

5419

92400

4890300

Transferències entitats (Mediació i convivència))

-

68,75

 5210

33802

4890100

Conveni Gremi Firaires-Festa Major

-

300,00

5900

34100

4890700

Programes esportius

-

3.900,00

TOTAL

10.356,42

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7210

43200

2269900

Altres despeses

-

10.356,42

TOTAL

10.356,42

SEGON.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7400

15100

2270600

Estudis i treballs  tècnics

-

11.011,00

TOTAL

11.011,00

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7210

43200

2269900

Altres despeses

-

11.011,00

TOTAL

11.011,00

TERCER.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:

BAIXA DE DESVIACIÓ:

 

PROJECTE 

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/MILLO/15

CLAVEGUERAM BOSC LLARG

7500/91301

BANC DE SABADELL

A08000143

45.009,05

TOTAL

 

 

 

45.009,05

ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE 

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2020/2/MOBIL/4

MOBILIARI SERVEI DE CONVIVÈNCIA

7500/91301

BANC DE SABADELL

A08000143


45.009,05

TOTAL

 

 

 

45.009,05

QUART.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

A ampliar: Crèdit extraordinari

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

93300

6250000

Mobiliari

2020/2/MOBIL/4

45.009,05

TOTAL

45.009,05

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7851

16000

6190002

Altres inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general

2017/2/MILLO/15

45.009,05

TOTAL

45.009,05

CINQUÈ.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a un transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7150

32600

6240000

Elements de transport

2020/2/ADQUI/2

7.260,00

TOTAL

7.260,00

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7120

17200

2270600

Estudis i treballs  tècnics

-

7.260,00

TOTAL

7.260,00

SISÈ.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7000

13400

2219900

Altres subministraments

-

3.678,40

TOTAL

3.678,40

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7210

43300

2279901

Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals

-

3.678,40

TOTAL

3.678,40

SETÈ.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:

BAIXA DE DESVIACIÓ:

 

PROJECTE 

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/MILLO/15

CLAVEGUERAM BOSC LLARG

7500/91301

BANC DE SABADELL

A08000143

5.445,00

TOTAL

 

 

 

5.445,00ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE 

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2020/2/EDIFI/3

INVERSIÓ REPOSICIÓ CENTRES D’ENSENYAMENT

7500/91301

BANC DE SABADELL

A08000143


5.445,00

TOTAL

 

 

 

5.445,00

VUITÈ.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

A ampliar: Suplement de crèdit 

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7900

32300

6320000

Edificis i altres construccions

2020/2/EDIFI/3

5.445,00

TOTAL

5.445,00

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7851

16000

6190002

Altres inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general

2017/2/MILLO/15

5.445,00

TOTAL

5.445,00

NOVÈ.- APROVAR la transferència de desviacions de finançament que es detalla a continuació:

BAIXA DE DESVIACIÓ:

 

PROJECTE 

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/MILLO/15

CLAVEGUERAM BOSC LLARG

7500/91301

BANC DE SABADELL

A08000143

4.260,01

TOTAL

 

 

 

4.260,01ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE 

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2016/2/EDIFI/3

EST. TECNICS, DIRECCIÓ I EXECUCIÓ OBRES ARRANJAMENT DEFICIENCIES CONSTRUCTIVES PISTES POLIESPORTIVES C PRAT DE LA RIBA

7500/91301

BANC DE SABADELL

A08000143

4.260,01

TOTAL

 

 

 

4.260,01

DESÈ.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació amb el detall següent:

A ampliar: Suplement de crèdit 

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

34201

6320100

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

2016/2/EDIFI/3

4.260,01

TOTAL

4.260,01

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7851

16000

6190002

Altres inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general

2017/2/MILLO/15

4.260,01

TOTAL

4.260,01

ONZÈ.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació amb el detall següent:

A ampliar: Suplement de crèdit 

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7300

15120

6000100

Expropiacions

2018/2/ADQUI/1

405.623.69

TOTAL

405.623.69

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7300

15120

6000100

Expropiacions

2019/2/ADQUI/1

405.623.69

TOTAL

405.623.69

405.623.69

DOTZÈ.- APROVAR la transferència de desviacions de finançament que es detalla a continuació:

BAIXA DE DESVIACIONS

 

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

TERCER 

IMPORT

2019/2/ADQUI/1

EXPROPIACIONS

2900/61902

*****866F D.P.S. 

100.000,00

TOTAL

 

 

 

100.000,00

ALTA  DE DESVIACIONS

 

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

TERCER 

IMPORT

2018/2/ADQUI/1 

EXPROPIACIONS

2900/61902

*****866F D.P.S. 

100.000,00

TOTAL

 

 

 

100.000,00

TRETZÈ.- APROVAR la transferència de desviacions de finançament que es detalla a continuació:

BAIXA DE DESVIACIONS

 

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

TERCER 

IMPORT

2019/2/ADQUI/1

EXPROPIACIONS

7300/39701

82 SERVEI DE RECAPTACIÓ

305.623,69 

TOTAL

 

 

 

305.623,69 

ALTA DE DESVIACIONS

 

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

TERCER 

IMPORT

2018/2/ADQUI/1 

EXPROPIACIONS

7300/39701

82 SERVEI DE RECAPTACIÓ

305.623,69 

TOTAL

 

 

 

305.623,69

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedients romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

 

La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

Blanca Padrós Amat