Ple de setembre

 

EDICTE

 

El ple en sessió celebrada en data 30 de setembre de 2019, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea  d’Economia, Serveis Interns,  Treball, Universitats, Innovació  i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2019, que a la seva part dispositiva contenia:

 

Primer.-  Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 275.000 euros, entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Pressupost d'ingressos. Baixa

Org.

Econòmic

Projecte de despeses

Descripció

Import

7850

76100

2019/2/JOCS/1

Diputació de Barcelona. Programa complementari desenv. Local

275.000,00

Pressupost d'ingressos. Alta

Org.

Econòmic

Projecte de despeses

Descripció

Import

7810

76100

2019/2/MILLO/1

Diputació de Barcelona. Programa complementari desenv. Local

275.000,00

 

 

 

 

 

 

Pressupost de despeses. Baixa

Org.

Prog.

Econòmic

Projecte de despeses

Descripció

Import

7850

33705

6090000

2019/2/JOCS/1

Jocs infantils

275.000,00

 

Pressupost de despeses. Alta

Org.

Prog.

Econòmic

Projecte de despeses

Descripció

Import

7810

15320

6190000

2019/2/MILLO/1

Altres inversions de rep. Infras. I ben us general

275.000,00

 

 

Segon.-  Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 10.466,50 euros, entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

2200/43200/2269900

10.466,50

Altres despeses

TOTAL

10.466,50

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

2200/15100/2270600

10.466,50

Estudis i treballs tècnics

TOTAL

10.466,50