EDICTE

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 25  de març de 2018, va aprovar els següents acords referents a expedients de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2019, que a la seva part dispositiva diuen:

 

PRIMER EXPEDIENT:

 

Primer.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 368.426,13 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

5500/23115/4890800

368.426,13

Fons d’ajuts socials

TOTAL

368.426,13

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

6130/32301/2279909

368.426,13

Contractes desenvolupament serveis

TOTAL

368.426,13

 

 

 

Segon.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 12.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

8400/01101/3100100

12.000,00

Interessos de préstec llarg termini

TOTAL

12.000,00

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

3100/13200/2269900

12.000,00

Altres despeses

TOTAL

12.000,00

 

 

 


 SEGON EXPEDIENT:

 

Primer.-  Aprovar la modificació de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2019 finançat amb el romanent líquid de tresoreria (superàvit) resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 concepte d’ingrés 0000/87000, per un import total de 6.751.601,47 euros, per a finançar l’amortització extraordinària d’operacions financeres

 

Modalitat

Aplicació a incrementar

Import

Projecte/Aplicació

Suplement de crèdit

8400/01101/9130100

3.955.455,52

Amortització préstecs llarg termini. Sector privat

Crèdit extraordinari

2000/01101/8729000

2.796.145,95

Aportacions patrimonials

TOTAL

6.751.601,47

Segon. -  Aprovar el suplement de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2019, finançades amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 concepte d’ingrés 0000/87000, per un import total de 187.227.40 euros, per a finançar operacions pendents d’aplicar a pressupost 2018.

 

Aplicació

Import

2019 2600 92008 2200200

1.304,38

2019 2600 92008 2279916

701,80

2019 2900 92005 2130100

12.638,83

2019 2900 92005 2200000

691,39

2019 2900 92005 2210300

5.821,98

2019 3100 13200 2269900

24.692,02

2019 5022 23111 2230000

16.266,98

2019 5210 33802 2270100

1.189,84

2019 5415 33210 2200100

1.999,98

2019 5500 23105 2279909

3.975,18

2019 6120 32607 2279909

13.127,00

2019 6120 32607 2279910

968,00

2019 7660 43120 2120100

5.184,69

2019 7800 15300 2219900

344,23

2019 7810 24100 2101600

1.635,92

2019 7900 32300 2120100

42.205,63

2019 7900 34201 2120100

25.643,01

2019 7900 92000 2130100

3.033,88

2019 7910 32300 2210100

1.096,92

2019 7910 32300 2210200

2.971,14

2019 7910 33000 2210200

200,14

2019 7910 34201 2210100

588,93

2019 7910 34201 2210200

10.700,54

2019 7910 43120 2210100

1.469,01

2019 7910 43120 2210200

1.339,47

2019 7910 92000 2210100

7.047,36

2019 7910 92000 2210200

389,15

TOTAL

187.227,40

Tercer. – Aprovar el suplement de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2019 finançat amb el romanent líquid de tresoreria (superàvit) resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 concepte d’ingrés 0000/87000, per un import total de 524.123,63 euros per a finançar el següent projecte d’inversions.

 

Aplicació pressupostària  a incrementar

Codi projecte de despeses amb finançament afectat

Import

7500/24100/6320100

Edificis i altres construccions. Inversió de reposició

2017/2/EDUSI/8

Pavelló B Hospital Esperit Sant

 

524.123.63

TOTAL

524.123.63

 TERCER EXPEDIENT:

 

Primer.- Aprovar la transferència per desviació de finançament tal i com es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/EDUSI/1

PROJECTE I OBRA CARRER MILÀ I FONTANALS

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

146.362,12

TOTAL

 

 

 

146.362,12

 

 

ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2018/2/IFISO/4

PLAÇA ABAT ESCARRÈ

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

146.362,12

TOTAL

 

 

 

146.362,12

 
Segon.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

 

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2017/2/EDUSI/1

PROJECTE I OBRA CARRER MILÀ I FONTANALS (Préstec previst pressupost 2019, pendent de concertar)

7500/91303

7500/15320/6190001

365.138,98

2017/2/EDUSI/1

PROJECTE I OBRA CARRER MILÀ I FONTANALS

 

7500/15320/6190001

146.362,12

TOTAL

 

 

 

511.501,10

 

 

A ampliar: Suplement de crèdit

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2018/2/IFISO/4

PLAÇA ABAT ESCARRÈ

7500/91303

7500/15320/6190001

365.138,98

2018/2/IFISO/4

PLAÇA ABAT ESCARRÈ

7500/15320/6190001

146.362,12

TOTAL

 

 

 

511.501,10

Tercer.-  .- Aprovar la transferència per desviació de finançament tal i com es detalla a continuació:

BAIXA DE DESVIACIÓ:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/EDUSI/1

PROJECTE I OBRA CARRER MILÀ I FONTANALS

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

26.127,86

TOTAL

 

 

 

26.127,86

 

 

ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2018/2/EDIFI/8

REHABILITACIÓ COBERTURA CEIP SERRA DE MARINA

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

26.127,86

TOTAL

 

 

 

26.127,86

Quart.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2017/2/EDUSI/1

PROJECTE I OBRA CARRER MILÀ I FONTANALS

7500/15320/6190001

26.127,86

TOTAL

 

 

26.127,86

 

 

A ampliar: Suplement de crèdit

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2018/2/EDIFI/8

REHABILITACIÓ COBERTURA CEIP SERRA DE MARINA

7900/32302/6320100

26.127,86

TOTAL

 

 

26.127,86

Cinquè.-  Aprovar la transferència de desviacions de finançament següent:

BAIXA

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

TERCER

IMPORT

2016/8/SOBRA/1

SOBRANT DE PRÉSTECS

0000/91301

BANC DE SANTANDER,SA

A39000013

78.034,73

2016/8/SOBRA/1

SOBRANT DE PRÉSTECS

7400/91301

CAJA DE AHORROS MONTEPIEDAD DE MADRID

G28029007

12.579.32

TOTAL

 

 

 

90.614,05

ALTA

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

TERCER

IMPORT

2019/2/EDIFI/4

REMODELACIÓ CRJ MAS FONOLLAR

0000/91301

BANC DE SANTANDER,SA

A39000013

78.034,73

2019/2/EDIFI/4

REMODELACIÓ CRJ MAS FONOLLAR

7400/91301

CAJA DE AHORROS MONTEPIEDAD DE MADRID

G28029007

12.579.32

TOTAL

 

 

 

90.614,05

Sisè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per generació següent:

 

ALTA INGRESSOS:

 

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

TERCER

IMPORT

2019/2/EDIFI/4

REMODELACIÓ CRJ MAS FONOLLAR

0000/91301

BANC DE SANTANDER,SA

A39000013

78.034,73

2019/2/EDIFI/4

REMODELACIÓ CRJ MAS FONOLLAR

7400/91301

CAJA DE AHORROS MONTEPIEDAD DE MADRID

G28029007

12.579.32

TOTAL

 

 

 

90.614,05

ALTA DESPESES:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2019/2/EDIFI/4

REMODELACIÓ CRJ MAS FONOLLAR

7900/33405/6320100

90.614,05

TOTAL

 

 

90.614,05

Setè.- Aprovar la transferència per desviació de finançament tal i com es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/EDUSI/1

PROJECTE I OBRA CARRER MILÀ I FONTANALS

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

11.041,18

TOTAL

 

 

 

11.041,18

 

 

ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2019/2/MILLO/5

MILLORES AV ANSELM DE RIU / CR EDISON

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

11.041,18

TOTAL

 

 

 

11.041,18

 Vuitè.-  APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2017/2/EDUSI/1

PROJECTE I OBRA CARRER MILÀ I FONTANALS

7500/15100/6190001

11.041,18

TOTAL

 

 

11.041,18

 

 

A ampliar: Suplement de crèdit

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2019/2/MILLO/5

MILLORES AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

7810/15320/6190001

11.041,18

TOTAL

 

 

11.041,18

 

Novè.- Aprovar la transferència per desviació de finançament tal i com es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/MILLO/15

CLAVEGUERAM BOSC LLARG

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

69.836,38

TOTAL

 

 

 

69.836,38

 

 

ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2019/2/MILLO/5

MILLORES AV ANSELM DE RIU / CR EDISON

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

69.836,38

TOTAL

 

 

 

69.836,38

 

Desè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2017/2/MILLO/15

CLAVEGUERAM BOSC LLARG

7851/16000/6190002

69.836,38

TOTAL

 

 

69.836,38

 

 

 

A ampliar: Suplement de crèdit

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2019/2/MILLO/5

MILLORES AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

7810/15320/6190001

69.836,38

TOTAL

 

 

69.836,38

Onzè.- Aprovar la transferència de desviacions de finançament següent:

 

BAIXA

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

TERCER

IMPORT

2016/8/SOBRA/1

SOBRANT DE PRÉSTECS

0000/91301

IBERCAJA BANCO, SA

A99319030

7.406,90

2016/8/SOBRA/1

SOBRANT DE PRÉSTECS

7400/91301

CAJA DE AHORROS MONTEPIEDAD DE MADRID

G28029007

6.396,52

2016/8/SOBRA/1

SOBRANT DE PRÉSTECS

7400/91303

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA

G08169815

6.322,73

2016/8/SOBRA/1

SOBRANT DE PRÉSTECS

7500/91301

BANC DE SABADELL

A08000143

4.440,73

2016/8/SOBRA/1

SOBRANT DE PRÉSTECS

0000/91303

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA

G08169815

1.434,04

TOTAL

 

 

 

26.000,92

ALTA

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

TERCER

IMPORT

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

0000/91301

IBERCAJA BANCO, SA

A99319030

7.406,90

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

7400/91301

CAJA DE AHORROS MONTEPIEDAD DE MADRID

G28029007

6.396,52

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

7400/91303

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA

G08169815

6.322,73

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

7500/91301

BANC DE SABADELL

A08000143

4.440,73

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

0000/91303

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA

G08169815

1.434,04

TOTAL

 

 

 

26.000,92

Dotzè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per generació tal i com es detalla a continuació::

 

ALTA      INGRESSOS:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

TERCER

IMPORT

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

0000/91301

IBERCAJA BANCO, SA

A99319030

7.406,90

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

7400/91301

CAJA DE AHORROS MONTEPIEDAD DE MADRID

G28029007

6.396,52

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

7400/91303

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA

G08169815

6.322,73

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

7500/91301

BANC DE SABADELL

A08000143

4.440,73

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

0000/91303

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA

G08169815

1.434,04

TOTAL

 

 

 

26.000,92

 

ALTA DESPESES:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2019/2/MILLO/5

AV ANSELM DE RIU / CR. EDISON

7810/15320/6190001

26.000,92

TOTAL

 

 

26.000,92

 QUART  EXPEDIENT:

  Primer.- Aprovar una operació de préstec per import de 6.356.030,24 euros per al finançament d’inversions mitjançant la Diputació de Barcelona essent les condicions del prèstec:

 

Les condicions previstes, són les següents:

-       Import: 6.356.030,24 euros

-       Entitat financera: BBVA

-       Termini: 10 anys.

-       Tipus d'interès: euríbor a 3 mesos més diferencial establert al marge de prudència (-25%)

-       Sense comissions.

 

Segon.- Facultar a la Tinent d’alcalde de l’àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns per la formalització de l’operació d’endeutament i la signatura dels documents que siguin necessaris per l’execució del present acord.

Tercer.- Destinar l’operació d’endeutament aprovada al punt primer al finançament de les següents inversions:

 

Descripció

Import

Aparcament Les Oliveres

250.000,00 €

Climatització biblioteca

864.599,92 €

Millores enllumenat

559.330,92 €

Cuina Sagrada  Familia

238.364,05 €

Labavos Fray Luis de Leon

123.297,07 €

Rehabilitació CIBA per dependencies municipals

71.098,07 €

Centre d'economia social solidària i feminista a la CIBA

353.603,75 €

Cal Coronel/OIAC

150.000,00 €

Obra  CEIP Miguel Hernandez

185.000,00 €

Adaptació aparcament Mercat Singuerlin

469.777,77 €

Finalització Tallers ocupació

50.000,00 €

Mobiliari Biblioteca Central

10.000,00 €

Coberta Prat de la Riba

130.000,00 €

Polir parquet Raval

30.000,00 €

Acord Sant Just i  compra de sòl

2.682.651,42 €

Reparació defectes de Prat de la Riba

188.307,27 €

 TOTAL

6.356.030,24 €

 Quart.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit i  extraordinaris per import de 6.356.030,24 euros d’acord amb el detall següent:

 

Aplicacions pressupostaries d’ingressos:

 

 

PROJECTE

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ  APLICACIÓ I PROJECTE COMPTABLE

IMPORT

2019/2/EDIFI/8

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Aparcament Les Oliveres

250.000,00

2019/2/CLIMA/1

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Climatització Biblioteca Central

864.599,92

2018/2/INSTA/1

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Millores enllumenat públic

559.330,92

2019/2/EDIFI/9

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic /

Cuina Sagrada Família

238.364,05

2018/2/EDIFI/17

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Vestuari i lavabos Fray Luis de Leon

123.297,07

2018/2/IFISO/6

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Rehabilitació CIBA per dependències municipals

71.098,07

2018/2/EDUSI/5

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic /

Centre d’economia social solidària i feminista a la CIBA

353.603,75

2017/2/EDIFI/20

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic /

Cal Coronel OIAC

150.000,00

2017/2/EDIFI/18

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic /  Rehabilitació antiga escola Miguel Hernández edifici dotacional

185.000,00

2016/2/EDIFI/5

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Adaptació aparcament Mercat Singuerlin

469.777,77

2019/2/EDIFI/10

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Finalització Tallers ocupació

50.000,00

2019/2/MOBIL/2

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Mobiliari Biblioteca Central

10.000,00

2019/2/EDIFI/11

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Coberta Prat de la Riba

130.000,00

2019/2/EDIFI/12

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic /

Polir Parquet raval

30.000,00

2019/2/ADQUI/9

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic /

Sant Just i compra de sòl

2.682.651,42

2016/2/EDIFI/3

7300 / 91304

Préstecs a llarg termini d'ens fora de sector públic / Reparació defectes de prat de la Riba

188.307,27

TOTAL

6.356.030,24

Aplicacions pressupostàries de despeses amb suplement de crèdit:

 

PROJECTE

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ APLICACIÓ  I PROJECTE COMPTABLE

IMPORT

2019/2/EDIFI/8

2000/15000/7490000

Transferències de capital /

Aparcament Les Oliveres

250.000,00

2019/2/CLIMA/1

7900/33211/6320000

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Climatització Biblioteca Central

864.599,92

2018/2/INSTA/1

7830/16500/6190001

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general / Millores enllumenat públic

559.330,92

2019/2/EDIFI/9

7900/32302/6320000

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Cuina Sagrada Família

238.364,05

2018/2/EDIFI/17

7900/32302/6320000

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Vestuari i lavabos Fray Luis de Leon

123.297,07

2018/2/IFISO/6

7500/23100/6320000

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Rehabilitació CIBA per dependències municipals

71.098,07

2018/2/EDUSI/5

7500/23100/6320000

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Centre d’economia social solidària i feminista a la CIBA

353.603,75

2017/2/EDIFI/20

7500/92000/6320100

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Cal Coronel OIAC

150.000,00

2017/2/EDIFI/18

7500/15210/7490000

Transferències de capital / Rehabilitació antiga escola Miguel Hernández edifici dotacional

185.000,00

2016/2/EDIFI/5

7660/43120/6320100

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Adaptació aparcament Mercat Singuerlin

469.777,77

TOTAL

3.265.071,55

 

Aplicacions pressupostàries de despeses amb crèdit extraordinari:

 

PROJECTE

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ APLICACIÓ  I PROJECTE COMPTABLE

IMPORT

2019/2/EDIFI/10

7810/24100/6320100

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Finalització Tallers ocupació

50.000,00

2019/2/MOBIL/2

7500/33211/6250000

Mobiliari Biblioteca Central

10.000,00

2019/2/EDIFI/11

7900/34200/6320000

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Coberta Prat de la Riba

130.000,00

2019/2/EDIFI/12

7900/34200/6320000

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Polir parquet Raval

30.000,00

2019/2/ADQUI/9

7300/32200/6000100

Adquisició de sòl / Sant Just i compra de sòl

2.682.651,42

2016/2/EDIFI/3

7500/34201/6320100

Edificis i altres construccions, inversió de reposició / Reparació defectes de Prat de la Riba

188.307,27

TOTAL

3.090.958,69

Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic, al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la data de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions, segons el que preveu els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el què estableix l’article 170 del TRLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, 25 de març de 2019

 

Esteve Serrano Ortín

 

 

PRIMER TINENT D’ALCALDESSA EXECUTIU DE L’ÀREA 

 

 

DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT