EDICTE

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 28  de gener de 2019, va aprovar el següent acord referent a expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2019, que a la seva part dispositiva diuen:

 Primer.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 249.001,27 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Import

3100 / 23100 / 2270100

Seguretat

249.001,27 €

TOTAL

249.001,27 €

 

 

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Import

7810 / 15320 / 2100700

Manteniment pavimentació

249.001,27 €

TOTAL

249.001,27 €

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic, al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la data de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions, segons el que preveu els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el què estableix l’article 170 del TRLRHL.

Santa Coloma de Gramenet, 28 de gener de 2019

 Esteve Serrano Ortín

 

 

PRIMER TINENT D’ALCALDESSA EXECUTIU DE L’ÀREA 

 

 

DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT