Ple ordinari de maig

Modificacions al pressupost 2018

Primer

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 18.750,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

8400/01101/3100200

18.750,00

          Interessos préstec curt termini

TOTAL

18.750,00

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

5900/34201/4890815

18.750,00

 

Fundación Deportiva Grama - Gestió Nou Camp Municipal

 

TOTAL

18.750,00

 

 

Segon

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 17.809,29 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

7610/16300/2270000

17.809,29

 

Neteja i recollida d’escombraries          

 

TOTAL

17.809,29

 

Aplicació i projecte a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

7630/92000/2270000

17.809,29

Neteja

TOTAL

17.809,29

 

 

 

Tercer

Aprovar la baixa de les operacions de compromís d’ingrés com es relaciona a continuació:

 

Compromís ingrés

Concepte d’ìngrès

Projecte

Agent finançador

Import

120170010456

7500/91301

2017/2/MILLO/13

A08000143  - Banc de Sabadell

235.000,00

120170010453

7500/91301

2017/2/MILLO/12

A08000143  - Banc de Sabadell

11.212,93

 

 

 

TOTAL

246.212,93

Quart

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 246.212,93 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

PRESSUPOST INGRESSOS:

 

BAIXA:

Projecte

Concepte d’ìngrès

NIF

Agent finançador

Import

2017/2/MILLO/13

7500/91301

A08000143

Banco Sabadell

235.000,00

2017/2/MILLO/12

7500/91301

A08000143

Banco Sabadell

11.212,93

TOTAL

246.212,93

 

ALTA:

Projecte

Concepte d’ìngrès

NIF

Agent finançador

Import

2018/2/EDIFI/9

7900/91301

A08000143

Banco Sabadell

246.212,93

TOTAL

246.212,93

 

PRESSUPOST DESPESES:

Aplicació i projecte a

Import

Descripció de

Disminuir

 

l’aplicació

7500/15100/6190001

2017/2/MILLO/13

235.000,00

Altres inversions de reposició en infrastr. i bens dest. ús gral.

7500/17100/6190002

2017/2/MILLO/12

11.212,93

Altres inversions de reposició en infrastr. i bens dest. ús gral.

TOTAL

246.212,93

 

Aplicació i projecte a

Import

Descripció de

Incrementar

 

l’aplicació

7900/33302/6220100

2018/2/EDIFI/9

246.212,93

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

TOTAL

246.212,93

 

 

 

Cinquè

Aprovar l’alta de l’operació de compromís d’ingrés com es relaciona a continuació:

 

Concepte d’ìngrès

Projecte

Agent finançador

Import

7900/91301

2018/2/EDIFI/9

A08000143  - Banc de Sabadell

246.212,93

 

 

TOTAL

246.212,93