Ple ordinari de juny

Modificació del pressupost 2018

Primer.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 85.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

8400/01101/9130100

85.000,00

 

Amortització préstec a llarg termini

 

TOTAL

85.000,00

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

2700/92004/2270100

85.000,00

Seguretat

TOTAL

85.000,00

 

 

 

 

Segon.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 6.500,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

5514/23118/4890100

6.500,00

 

        Altres transferències

 

TOTAL

6.500,00

 

Aplicació i projecte a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

5031/31101/4890100

6.500,00

Altres transferències

TOTAL

6.500,00

 

 

 

Segon expedient

Primer Aprovar la modificació de crèdit del pressupost de despeses, en la modalitat de suplement de crèdit del pressupost de despeses, per a l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançada amb romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 150.805,83 euros d’acord amb el detall següent:

 

 

Aplicació pressupostària d’ingrés:

 

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Servei/Concepte

Import

Suplement de crèdit

0000/87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

150.805,83€

TOTAL

 

 

150.805,83€

 

Aplicacions pressupostària de despesa:

 

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Servei/Concepte

Import

Suplement de crèdit

5900/34201/7700000

Subvenció obres de millora del complex esportiu Can Zam

150.805,83€

TOTAL

 

 

150.805,83€