Ple del 29 de maig

PRIMER EXPEDIENT

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 440.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte /Aplicació

8400/01101/9130100

440.000,00

Amortització préstecs llarg termini. Sector privat

TOTAL

440.000,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del Projecte / Aplicació

1200/91203/2269900

10.000,00

 

“Altres despeses”

1500/92403/2269914

35.000,00

 

“Dinamització de processos”

1200/91203/4890300

8.000,00

 

·Altres transferències”

7810/24100/2101600

50.000,00

2017/2/OCUPA/1

Plans Ocupació

7400/15100/2270600

14.000,00

 

Estudis i treballs tècnics

3100/13500/2269911

18.000,00

 

Pla emergència

5417/33407/2279909

45.000,00

 

Contractes-Programa Joventut

5500/23105/4800100

185.000,00

 

Transferències Serveis Socials

5500/23105/2279909

15.000,00

 

Contractes desenv. serveis

5900/34201/2120100

30.000,00

 

Manteniment inst. esportives

5900/34100/4890700

30.000,00

 

Programes esportius

TOTAL

440.000,00

 

 

SEGON EXPEDIENT

Expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb una operació de crèdit, segons es detalla a continuació:

ALTA PRESSUPOST INGRESSOS

Concepte d’ingrès

Projecte

Descripció

Import

7500/91301

2017/2/MILLO/11

Urbanització Pg Llorenç Serra

69.475,76

7500/91301

2017/2/EDUSI/1

Urbanització Milà Fontanals (tram Irlanda – Beethoven)

600.000,00

7500/91301

2017/2/MILLO/12

Plaça Tarragona

238.426,00

7500/91301

2017/2/MILLO/1

Urbanització carrer Wagner (tram Mozart – Beethoven)

500.000,00

7500/91301

2017/2/MILLO/2

Plaça Abat Escarrè

200.000,00

7500/91301

2017/2/MILLO/13

Cruïlla Rafel Casanovas- Doctor Pagès

265.000,00

7810/91301

2017/2/MILLO/14

Campanya de pavimentació

300.000,00

7610/91301

2017/2/ADQUI/4

Vehicles furgonetes hidronetejadores

75.000,00

7851/91301

2017/2/MILLO/15

Clavegueram Bosc Llarg

742.709,91

7500/91301

2017/2/EDUSI/3

Urbanització Sant Just (enderroc, vial i plaça)

581.250,00

7500/91301

2017/2/MILLO/16

Barri de vianants (plaça Baró i altres)

500.000,00

7850/91301

2017/2/MILLO/17

Enjardinament de rotondes i fonts en desús

150.000,00

 

TOTAL 

 

 4.221.861,67

ALTA PRESSUPOST DESPESES

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Servei/Concepte

Import

Suplement de crèdit

7500/15100/6190001

2017/2/MILLO/11

Urbanització Pg Llorenç Serra

69.475,76

Suplement de crèdit

7500/15100/6190001

2017/2/EDUSI/1

Urbanització Milà Fontanals (tram Irlanda – Beethoven)

600.000,00

Crèdit extraordinari

7500/17100/6190002

2017/2/MILLO/12

Plaça Tarragona

238.426,00

Suplement de crèdit

7500/15100/6190001

2017/2/MILLO/1

Urbanització carrer Wagner (tram Mozart – Beethoven)

500.000,00

Suplement de crèdit

7500/17100/6190002

2017/2/MILLO/2

Plaça Abat Escarrè

200.000,00

Crèdit extraordinari

7500/15100/6190001

2017/2/MILLO/13

Cruïlla Rafel Casanovas- Doctor Pagès

265.000,00

Crèdit extraordinari

7810/15320/6190001

2017/2/MILLO/14

Campanya de pavimentació

300.000,00

Crèdit extraordinari

7610/16300/6230000

2017/2/ADQUI/4

Vehicles furgonetes hidronetejadores

75.000,00

Crèdit extraordinari

7851/16000/6190002

2017/2/MILLO/15

Clavegueram Bosc Llarg

742.709,91

Crèdit extraordinari

7500/15100/6190001

2017/2/EDUSI/3

Urbanització Sant Just (enderroc, vial i plaça)

581.250,00

Crèdit extraordinari

7500/15100/6190001

2017/2/MILLO/16

Barri de vianants (plaça Baró i altres)

500.000,00

Crèdit extraordinari

7850/17100/6190002

2017/2/MILLO/17

Enjardinament de rotondes i fonts en desús

150.000,00

TOTAL

 

 

4.221.861,67