Ple del 24 de juliol

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 16.090,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del projecte/Aplicació

8400/01101/3100100

16.090,00

Interessos préstec llarg termini

TOTAL

16.090,00

 

 

A AUGMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del projecte/Aplicació

1200/91203/2269900

16.090,00

Altres despeses

TOTAL

16.090,00

 

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 205.872,70 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del projecte/Aplicació

7900/92000/2120100

205.872,70

Manteniment edificis – adm. general

TOTAL

205.872,70

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del projecte/Aplicació

7900/32300/2120100

60.000,00

 

Manteniment edificis - escoles

7900/34201/2120100

40.000,00

 

Manteniment edificis - esports

7900/32302/6320100

40.000,00

2015/2/MILLO/5

Edif. I altres construccions- inversió de reposició

7900/34201/6320100

40.000,00

2017/2/EDIFI/4

Edif. I altres construccions- inversió de reposició

7900/33301/6320100

23.416,40

2017/2/EDIFI/19

Edif. I altres construccions- inversió de reposició

7900/33301/6220100

2.456,30

2017/2/EDIFI/19

Edif. I altres construccions- inversió de reposició

TOTAL

205.872,70