Evolució del deute viu de l’Ajuntament

Deute municipal de l'Ajuntament

Evolució del deute de tot el grup municipal

A 2015 l’endeutament de la societat municipal Gramepark S.A. ha passat a incorporar-se en el càlcul de la ràtio d’endeutament municipal, per no finançar-se amb ingressos de mercat. Fins a 2014, aquesta ràtio d’endeutament municipal incorporava només les operacions pròpies de l’Ajuntament i aquelles que havien estat avalades a Gramepark S.A.

Evolució de la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament

ràtio endeutament

Evolució del deute viu

Deute ajuntament i ens depenents

Evolució de la ràtio d’endeutament

ràtio d'endeutament

Evolució del deute total per habitant

Deute per habitant