El deute viu inclou les operacions de crèdit i els avals de les operacions de crèdit del grup municipal format per l’Ajuntament i els seus ens dependents. Actualment tenen operacions concertades l’Ajuntament i la societat municipal Gramepark S.A.

 

Imatge gràfic deute viu Ajuntament de 2014 a 2019
Imatge gràfic Ràtio legal deute viu Ajuntament i Gramepark
Imatge gràfic nivell d'endeutament per habitants de 2014 a 2019