Compromís per la convivència

El/la sotasignant, veí/veïna de Santa Coloma, subscric el present acord amb l’objectiu de manifestar el meu compromís voluntari amb la meva ciutat, a través de la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius per la Convivència, en els següents termes:

  1. Transmetré a tots els meus veïns la informació objectiva i veraç que permeti desfer prejudicis i trencar tòpics i falsos rumors que dificulten la convivència.
  2. Treballaré activament pel coneixement i el respecte de les lleis i costums pròpies del nostre sistema de ciutadania.
  3. Reconec i defensaré la igualtat de drets de tots els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet, i accepto i difondré les obligacions corresponents.
  4. Convidaré a sumar-se a aquest compromís al conjunt de veïns i veïnes, així com a les associacions, empreses i col•lectius ciutadans.
  5. Treballaré per difondre els continguts de la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius per la Convivència.
  6. Promouré les relacions de bon veïnatge. Em comprometo a practicar i difondre el civisme, així com qualsevol acció positiva per al bon us dels espais públics i comunitaris.
  7. Participaré a associacions, consells de barri, entitats i grups no formals, i traslladaré al seu si el compromís i continguts de la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius per la Convivència.
  8. Utilitzaré els recursos de la negociació, el coneixement mutu, la mediació i la interrelació entre veïns, per fomentar les relacions i facilitar una convivència adequada.
  9. Col•laboraré amb institucions i entitats en la detecció de situacions que requereixin un esforç per a la incorporació efectiva i positiva de tots els ciutadans.
  10. A partir de la signatura d’aquest document em comprometo a actuar com a membre de la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges positius per la Convivència.