Subvencions projecte de cooperació - 2019

Per acord de la Junta de Govern Local del 19 de març de 2019, s’ha aprovat la convocatòria de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament per a projectes de cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització corresponents a l’any 2019, en el període comprès des de l’endemà de la publicació al BOPB fins al 16 d’abril de 2019, ambdós inclusivament.

Un cop finalitzat aquest període no s’admetran sol·licituds.

La documentació es troba penjada aquí

Formulari de presentació de projectes (en Word, .doc)

Totes les entitats que s’hi vulguin presentar han de tramitar la sol·licitud a l’OIAC, demanant cita prèvia de 9.00 a 14.30 h (tel. 93 462 4090) o aquí.

Anunci

Extracte de la convocatòria de presentació de sol·licituds, per a la concessió de subvencions per part de l'ajuntament, per a projectes de Cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització corresponents a l’any 2019:

L’estudi, el seguiment i l’avaluació dels projectes va a càrrec del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), segons un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Podeu trobar la informació sobre projectes de cooperació anteriors finançats a les convocatòries d’altres anys a l'apartat ‘informació / el meu ajuntament i el fons’ de la web: www.fonscatala.org

Més informació: cooperacio@gramenet.cat

L’aportació corresponent per a aquesta convocatòria de l’any 2019 per a projectes de cooperació i accions de sensibilització compren la despesa de 200.004,96 € de l’aplicació pressupostària de  cooperació (1600 23109 4890100). D’aquest total correspon a l’aportació als projectes subvencionats la quantitat de 181.822,69 € i l’aportació en concepte del 10 % per a gestió dels projectes la quantitat de 18.182,27 €.
Aquesta darrera es calcula sobre l’import net que s’ha de destinar a projectes.
La fórmula del càlcul per a la quantitat destinada als projectes és l’import total (200.004,96 €) dividit entre 1,1, el resultat del qual, en aquest cas, és de 181.822,69 € com a import destinat als projectes.
Els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions es troben recollits als articles 3, 4 i 5 de les Bases reguladores específiques.
Les entitats podran presentar un sol projecte de cooperació al desenvolupament per convocatòria i un sol projecte o acció de sensibilització per convocatòria, sigui en solitari o conjuntament amb altres entitats, que fan un màxim de dos projectes anuals, un per cada categoria.
La quantia màxima a sol·licitar per a cada una de les dues tipologies no podrà superar el 20% del total de la despesa de la convocatòria
Es destinarà un màxim del 30% de l’aportació de la convocatòria per a propostes d’accions de sensibilització a la ciutadania en matèria de solidaritat i cooperació, educació per la pau i drets humans.
D’acord amb l’article 6.10 de les Bases Reguladores les entitats que presentin projectes han de fer-ho segons els annexos corresponents als formularis per a la presentació de projectes i per a la presentació dels informes de justificació, i les fitxes per a l’aplicació dels criteris de valoració dels projectes.