Normativa

 

En aquest apartat hi ha el marc legal sanitari general, és a dir aquell nacional i estatal que els establiments, els menjadors col·lectius i l'Ajuntament han de complir.

Les condicions higienicosanitàries generals del sector d’alimentació estan regulades pel que s’anomena “Paquet higiènic europeu”. Aquests reglaments regulen des de la producció fins al consum final (el que s’anomena des del camp a la taula), i inclouen tots els operadors econòmics (pagesia i ramaderia, indústria i comerç minorista) i les autoritats sanitàries (municipals, autonòmiques i estatals).

Cada sector o activitat alimentària té unes condicions higienicosanitàries pròpies que han de complir els establiments que fan aquella activitat:

Sector carni

 • Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, pel  qual s’estableixen les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.
 • Reglament (UE) núm. 1169/20011, de 25 d’octubre, sobre informació alimentària facilitada al consumidor.
 • Reial decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de carns fresques i els seus derivats en els establiments de comercialització al detall.
 • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum.

Sector pa i pastisseria

 • Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Reglament (UE) núm. 1169/20011, de 25 d’octubre, sobre informació alimentària facilitada al consumidor.
 • Reial decret 496/2010, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la norma de qualitat per als productes de confiteria, pastisseria i rebosteria.
 • Decret 333/1998, de 24 de desembre, sobre comercialització i venda de pa.
 • Reial decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, circulació i comerç de pa i pans especials i modificacions posteriors.
 • Reial decret 2507/1983, de 4 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i comercialització de masses fregides.
 • Reial decret 2419/1978, de 19 de maig, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnic-sanitària per l’elaboració, circulació i comerç de productes de confiteria, pastisseria, brioixeria i rebosteria i modificacions posteriors.
 • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum

Sector peix, marisc i pesca salada

 • Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, pel  qual s’estableixen les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.
 • Reglament (CE) núm. 2065/2001, relatiu a la informació del consumidor en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.
 • Reglament (UE) núm. 1169/20011, de 25 d’octubre, sobre informació alimentària facilitada al consumidor.
 • Reial decret 1420/2006, d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjar als consumidors finals o col·lectivitats.
 • Reial decret 121/2004, de 23 de gener, sobre la identificació dels productes de la pesca, de l’aqüicultura i del marisqueig vius, frescos, refrigerats o cuits.
 • Reial decret 1380/2002, de 20 de desembre, d’identificació dels productes de la pesca, de l’aqüicultura i de la marisqueig congelats i ultracongelats.
 • Reial decret 571/1999, de 9 d’abril, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària que fixa les normes aplicables a la producció i comercialització de mol•luscos bivalves vius.
 • Reial decret 331/1999, de 26 de febrer, de normalització i tipificació dels productes de la pesca, frescos, refrigerats o cuits.
 • Reial decret 560/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableixen les talles mínimes de determinades espècies pesqueres.
 • Reial decret 645/1989, de 19 de maig, que modifica el Reial decret 1521/1984.
 • Reial decret 1521/1984, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària dels establiments i productes de la pesca i l’aqüicultura amb destinació al consum humà.
 • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum.
 • Ordre de 16 d’agost de 1964, de la Presidència del Govern, per la qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària del gel.

   

Sector fruita, hortalisses i envinagrats

 • Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Reglament (UE) núm. 1169/20011, de 25 d’octubre, sobre informació alimentària facilitada al consumidor.
 • Reial decret 1230/2001, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i la venda de les olives de taula.
 • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum.
 • Reial decret 30/2009, de 16 de gener, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries per a la comercialització de bolets d’ús alimentari.

Sector queviures, supermercats i grans superfícies

 • Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Reglament (UE) núm. 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre informació alimentària facilitada al consumidor.
 • Decret 346/2001, de 24 de desembre, pel qual es desplega la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials.
 • Reial decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris.
 • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum.
 • Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials (DOGC, núm. 3299, de 05 de gener de 2001).

Sector restauració, menjars preparats

 • Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Reglament (UE) núm. 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre informació alimentària facilitada al consumidor.
 • Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel quals s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats.
 • Reial decret 1420/2006, d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjars als consumidors finals o a col·lectivitats.
 • Reial decret 1254/1991, de 2 d’agost, pel qual es dicten les normes per a la preparació i conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres productes de consum immediat en els que figuri l’ou com a ingredient (BOE, núm. 185, del 3 d’agost del 1991).
 • Reial decret 15/1992, de 17 de gener, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i la venda de begudes refrescants (BOE, núm. 23, del 27 de gener del 1992).
 • Ordre del 9 de febrer de 1987, sobre normes específiques per a la conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments amb ovoproductes (DOGC, núm. 804, del 16 de febrer de 1987).
 • Decret 317/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen normes sobre l’ordenació i la classificació d’establiments de restauració (DOGC, núm. 1983, del 9 de desembre de 1994).

Altres establiments

 • Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Reglament (UE) núm. 1169/20011, de 25 d’octubre, sobre informació alimentària facilitada al consumidor.

Nou reglament d'informació alimentària facilitada al consumidor

Des de 2014 s’aplica el Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. És obligatori que el consumidor tingui accés a la informació sobre els ingredients d’obligada declaració a tots els aliments, envasats o no, inclosos els posats a disposició de bars i restaurants, menjadors escolars, hospitals, venuts a granel, etc.

La seva finalitat és facilitar al consumidor informació objectiva, clara i comprensible dels productes alimentaris que es comercialitzen, a la vegada que s’unifiquen criteris de com fer-ho a nivell de la Unió Europea.

Per a aliments no envasats

Els restauradors, les col·lectivitats i qualsevol establiment que serveixi menjar no envasat (inclosos els productes envasats per a la venda immediata o per a la venda a granel) han d'informar dels al·lèrgens dels plats perquè el consumidor esculli què vol menjar.

La informació es pot donar oralment sempre que es disposi igualment per escrit.

Per aliments envasats

La informació que ha d’aparèixer a les etiquetes és la següent:

 • Denominació de l’aliment.
 • Llistat d’ingredients.
 • Al·lèrgens:
  1. Cereals que continguin gluten (blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides i productes derivats).
  2. Crustacis i derivats.
  3. Ous i derivats.
  4. Peix i derivats.
  5. Cacauets i derivats.
  6. Soja i derivats.
  7. Llet i derivats (inclosa la lactosa).
  8. Fruita de closca (ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, macadàmies o nous d’Austràlia) i derivats.
  9. Api i derivats.
  10. Mostassa i derivats.
  11. Grans de sèsam i derivats.
  12. Diòxid de sofre i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/litre en termes de SO2 total per als productes llestos per al consum o reconstituïts d’acord amb les instruccions del fabricant.
  13. Tramussos i derivats.
  14. Mol·luscs i derivats.
 • Quantitat de determinats ingredients.
 • Quantitat neta.
 • Data de duració mínima o de caducitat.
 • Condicions especials de  conservació o d’utilització.
 • Nom o raó social i adreça de l’operador de l’empresa alimentària.
 • País d’origen o lloc de procedència.
 • Mode d’utilització en els casos en què l’absència d’aquesta informació impliqui un ús inadequat o incorrecte del producte.
 • Grau alcohòlic quan superi l’1,2% en volum d’alcohol.
 • Informació nutricional (obligatori excepte en alguns casos).

Els operadors que no hagin realitzat mai l’etiquetatge nutricional dels seus productes estaran obligats a complir amb els requisits d’informació nutricional que s’estableix en el present Reglament a partir del 13 de desembre del 2016.

Per a més informació: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-82311