Inspeccions higienicosanitàries

Les inspeccions que es fan a tots els establiments alimentaris de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet constitueixen el Programa de Vigilància i control, que també es coneix com el Control oficial. La competència i l'obligació del control oficial està recollit en diverses lleis i normatives, que es poden consultar a la pàgina Normativa.

Els ajuntaments tenen la competència i per tant també l'obligació de dur a terme el control sanitari de la distribució i el subministrament d’aliments, directa o indirectament relacionats amb l’ús o el consum humà i també de llurs mitjans de transport. Per això, es diu que els ajuntaments són autoritat sanitària.

Quan un establiment obre per primera vegada, a banda de demanar els permisos de llicència municipal corresponents, rep una visita de l’inspector de Salut Pública que revisa q

  • Les instal·lacions siguin les apropiades per l’activitat que vol desenvolupar.
  • Els materials dels utillatges siguin correctes.
  • Disposi d’aigua calenta i freda.
  • Disposi de rentamans d’accionament no manual, etc.

Però al ser un negoci nou, es pacten uns terminis amb el titular per saber quan podrà tenir tot enllestit perquè l’obertura del establiments sigui en les millors condicions.

Alhora en aquesta mateixa visita es classifica l’establiment en funció del risc i es recullen les dades necessàries per atorgar un numero de Cens Sanitari Municipal lligat a l’activitat alimentària que desenvolupi a la ciutat. Això vol dir que si és canvies de titular o d’activitat alimentària s’hauria de canviar el núm de cens. Aquest número de Cens Sanitari Municipal s’adjudica seguint els Criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació de Catalunya, aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de manera que tots els ajuntaments de Catalunya seguim els mateixos criteris.

Un cop transcorregut el termini pactat es procedeix a realitzar una segona inspecció, a on el titular rep una acta com a comprovant de la visita d’inspecció a on es detallen en concreció totes les deficiències sanitàries detectades al seu establiment i a la seva pràctica. Depenen del resultat d’aquesta inspecció s’obren tres possibilitats:

Possibilitat 1 Deficiències lleus

Si aquestes deficiències són lleus, el cos d’inspectors li atorga un termini per esmenar que sol anar de 15 dies a un mes si són estructurals, i es comprovarà si s’ha resolt en una inspecció de comprovació.

En cas d’haver-se esmenat satisfactòriament en aquesta segona inspecció, es tanca l’expedient i es programa la propera visita de control periòdic en funció de la puntuació del risc obtinguda a l’establiment.

Freqüència d'inspecció en funció de la puntuació obtinguda en la valoració de risc

La planificació de les inspeccions basada en la classificació del risc compleix el Reglament Europeu CE 854/ 2004 i 882/2004 que regula com ha de ser el control oficial dut a terme per les autoritats sanitàries.

Quan no s'esmenen les deficiències sanitàries per segon cop es procedeix a requerir al titular de l’establiment perquè en 10-15 dies ho faci amb l’advertiment d’una possible multa si transcorregut el termini no enllesteix, en virtut de la llei de procediment administratiu que obliga a les autoritats sanitàries a requerir abans d’impulsar una sanció.

Davant l’advertiment de sanció els titulars dels establiments que no han esmenat poden respondre a l’administració mitjançant una instància a on descriguin que les deficiències han estat esmenades, generant  una nova visita d’inspecció per comprovar-ho, si finalment no fos així es procediria a la incoació d’una sanció. Aquesta multa coercitiva persegueix l’execució immediata de la mesura correctora i anirà doblant el seu import fins que el titular demostri la seva esmena.

 

Possibilitat 2 Deficiències greus

En el cas de detectar deficiències greus en la primera inspecció, el cos d’inspectors pren les mesures immediates reglamentades per la llei de salut pública per evitar un possible risc per la salut.  

Aquestes mesures poden ser: mesures cautelars, decomís de productes en mal estat, limitació d’activitat i tancament parcial d’una zona de les instal·lacions fins que s’esmeni la irregularitat. L’adopció d’aquestes mesures sol anar acompanyada d’un decret signat per la tinència d’alcaldia i por arribar a generar un expedient sancionador.

 

Possibilitat 3 Deficiències documentals

Si les deficiències detectades són documentals, inspecció del Servei de Salut Pública ho informa en l’acta.

Els autocontrols són una documentació que s'ha d'anar omplint i que ajuda a gestionar la seguretat higienicosanitària de l'establiment. Aquests models elaborats per Diputació de Barcelona (en català, castellà i xinès) serveixen per tenir els plans d'autocontrol.

Quan el o la titular de l'establiment ho demana, el Servei de Salut Pública assessora sobre com fer els plans d'autocontrol.