Tores les escoles i escoles bressol de Santa han participat enguany en un Programa d’Inspecció i  Control del servei de menjadors escolars.

&nb

ANTECEDENTS

L’any 2008 es volia conèixer quina era la situació dels menjadors col·lectius de les escoles públiques i concertades de la ciutat. Sota l’objectiu d’iniciar una estratègia de vigilància i control dels menjadors col·lectius conjuntament amb l’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat de Catalunya (APS), es va pensar que era millor dur a terme una auditoria informativa per centre cercant la complicitat i la implicació dels directors/es dels centres en la millora de les deficiències.

Actualment i davant els canvis normatius i després de quatre anys es torna a dur a terme la mateixa auditoria afegint la valoració de risc segons el mètode PROCER . 

OBJECTIUS

General:

 • Garantir la higiene alimentària en els servei de menjador a les escoles de primària i bressol de la ciutat

Específics:

 • Objectivar la qualitat higienico-sanitària dels menjadors escolars del municipi mitjançant la metodologia de la classificació en funció del risc.
 • Tornar a avaluar els indicadors d’higiene alimentària dissenyats l’any 2008 mitjançant l’auditoria.
 • Analitzar i comunicar al centre en què s’ha millorat i que resta encara.
 • Detectar les possibles situacions de risc i promoure les solucions per disminuir-les.Comunicar els resultats al servei d’educació municipal i l’APS.

METODOLOGIA

 • En l’auditoria  es valoren cinc grans grups de referència:
  • Operativa Cuina: àrea productiva, condicions higièniques, estructures i equips, matèries primeres i emmagatzematge i neteja i desinfecció de la cuina.
  • Operativa de menjador: àrea del servei de menjar, control temperatura del servei.
  • Operativa personal de cuina: formació i capacitació, higiene i roba de treball, salut.
  • Operativa personal de menjador: formació i capacitació, higiene i roba de treball, salut.
  • Potabilitat de l’aigua, vestuaris i lavabos: Pla de control de l’aigua, vestuaris i lavabos.
 • S’incorpora la valoració de risc segons mètode PROCER
 • A l’informe de retorn als centres es descriu:
  • Totes les millores realitzades pel centre detectades l’any 2008.
  • Les mesures correctores que cal aplicar.

ACCIONS QUE S’HAN DUT A TERME

Aquest programa va consistir en fer una valoració inicial dels aspectes higienico-sanitaris del espai de cuina i de menjador.  Després es van comunicar els resultats d’aquesta auditoria a la direcció del centre per dobla tant  via : lliurant un informe d’auditoria personalitzada a centre  i mitjançant una reunió que es va mantenir amb els regidors d’educació i la regidora de Salut Pública a les dependències d’Educació. Transcorregut el temps necessari per aplicar les mesures correctores i avisar a les empreses que gestionen les serveis de menjador perquè les apliquessin, es va fer una segona valoració.

NECESSITATS DETECTADES

 • La proximitat dels servei municipals de salut pública amb els centres facilita la resolució de les mesures correctores
 • La gestió de les mesures correctores que depenen de les estructures i equipaments es més fàcils des dels serveis municipals.
 • El nivell de satisfacció de la primera avaluació va ser elevat tant per part dels professionals dels servei de salut pública com per part del servei d’educació i directors/res dels centres.

 

 

 

RESULTATS

Totes les escoles públiques y escoles bressol públiques han reduït considerablement la puntuació obtinguda entre la primera i la segona valoració, situant-se la majoria en un risc mitjà.

Quan veiem quines categories configuren aquestes puntuació, s’observa que els primers 40-45 punts són inherents a la pròpia activitat de menjador col·lectiu d’infants, es a dir que qualsevol menjador escolar, per molt be que ho faci, mai no podrà un tenir un risc baix o inferior a 40.

A continuació s’exposen aquells aspectes que caldrien millorar: