Seguiment i avaluació del Pla local de Salut

Objectius operatius

  • Revisar les fases d’execució, calendari i indicadors associades a les fitxes d’accions recollides al Pla local de Salut.
  • Fomentar la col·laboració dels agents involucrats en l’execució del Pla amb les fitxes d’acció.
  • Realitzar un seguiment i avaluació dels resultats de cada acció.
  • Donar a conèixer les activitats i programes del Pla de salut a través del pla de comunicació.

Eixos de treball

1. Retiment de comptes del seguiment del PLS

Un cop aprovades les accions, s’ha anul·lat una per no complir amb els requisits. De cada una de les 28 accions s’han definit:

  • Les fases d’execució.
  • Els indicadors de resultat.
  • Els recursos disponibles.

El mes de juny de 2023 s’ha dut a terme una sessió amb la participació 21 professionals municipals i d’entitats amb l’objectiu de treballar la cara B de les fitxes. En la sessió s'han revisat les fases d’execució i calendari, els recursos i els indicadors de resultat.

2. Pla de comunicació

S’hi ha considerat tant el nivell intern -l'Ajuntament- com l’extern: professionals, tercer sector i ciutadania. La finalitat del pla de comunicació és informar, sensibilitzar i implicar la comunitat en les iniciatives i accions relacionades amb la salut pública al municipi. Per aconseguir-ho, s’han implementat diferents estratègies de difusió:

a. Secció al web municipal

b. Creació d’un perfil a una e-xarxa social

S’ha creat un compte a Instagram® (@pla_salut_gramenet). A través d'aquest perfil es publica contingut i es comparteix informació actualitzada sobre les activitats i iniciatives del Pla, es promouen recursos i consells de salut, i s'impulsa la participació ciutadana mitjançant la interacció i el diàleg amb els seguidors/es.

c. Elaboració del mapa d’actius i recursos de salut

És una eina que ha de facilitar l’accés a activitats de la comunitat que beneficien la salut física i emocional. S’adreça a professionals que poden fer derivació o prescripció social, i a la mateixa població.
Per la seva elaboració s'han dut a terme dues sessions -amb professionals de la Taula Salut comunitària i amb entitats de la ciutat.

d. Monitorització dels indicadors

S'ha elaborat un full de seguiment per registrar i analitzar els resultats de les diverses fitxes d'acció corresponents a 2023. S’ha fet difusió de l’eina a tots els responsables principals de cada fitxa per la monitorització de l’activitat duta a terme.