Suspensió de llicències pel termini de 6 mesos per l’atorgament de llicències urbanístiques d’enderroc i d’obres que alterin la configuració volumètrica de l’edificació i/o la composició arquitectònica de les façanes en diferents àmbits de la ciutat

codi Municipal: SL-221

 

Expedient de Suspensió de llicències.

Motiu: Dins els treballs previs per a la Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, s’ha establert com a àmbit d’estudi els edificis existents a les zones qualificades com a zona residencial de Santa Coloma Vella (clau Rscv), zona residencial del casc antic (clau Rc), zona residencial del passeig de l’Església (clau Rp) i zona de substitució de l’edificació del casc antic (clau 12ca), i s’ha elaborat un llistat d’edificis amb valor patrimonial per a la resta de zones de la ciutat.

Objectiu: La suspensió de llicències d’obres que es proposa té com a principal objectiu evitar que, durant l’estudi del seu valor patrimonial, es realitzin obres que malmetin l’interès històric i arquitectònic dels edificis que poden passar a ampliar el Pla Especial de Protecció de la ciutat. 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació (decret tinència d'alcaldia): 07/05/2021.
  • Data ratificació Ple de l'Ajuntament: 31/05/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  14/05/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 11/05/2021
  • Diari "El Periódico":  17/05/2021
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  07/05/2021.

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
6 MESOS, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 18 DE MAIG AL 18 DE NOVEMBRE DE 2021.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: