Suspensió de llicències d'activitats i d'obres per als establiments recreatius i assimilats per a públic adult (Jocs d'atzar) i establiments públics amb reservats annexos dins la trama urbana consolidada

codi Municipal: SPLLIC-220

 

Suspensió de llicències en període d'Informació Pública

Suspensió de llicències com a conseqüència de l'aprovació inicial de l'expedient urbanístic de "1ª revisió del Pla de millora urbana per a la regulació dels eixos comercials i usos".

"Suspendre l'otorgament de llicències d’activitats o d’obres i l’admissió de comunicats per a la realització d’obres per als Establiments recreatius i assimilats per a públic adult del Tipus 1 -Jocs d’atzar- (codi 11.2.1) i per als Establiments públics amb reservats annexos  (codi 19), en l’àmbit del terme municipal de Santa Coloma delimitat en l’Annex 2 del document – Trama urbana consolidada (plànol de suspensió al qual es refereix l’article 73.2 del TRLUC). Determinar també que el termini de la suspensió, a l’empara de l’article 74.1 del TRLUC serà com a màxim de 2 anys, comptadors des de la publicació al BOPB del present acord de suspensió".    

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Ple de l'Ajuntament): 26/04/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  pendent.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  pendent.
  • Diari "El Periódico":  pendent.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  30/04/2021.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

PENDENT ÚLTIMA PUBLICACIÓ OBLIGATÒRIA.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: