Suspensió de llicències pel termini màxim de 2 anys d'activitats i d'obres per als establiments recreatius i assimilats per a públic adult (Jocs d'atzar) i establiments públics amb reservats annexos dins la trama urbana consolidada

codi Municipal: SL-220

 

Expedient de Suspensió de Llicències.

Suspensió de llicències com a conseqüència de l'aprovació inicial de l'expedient urbanístic de "1ª revisió del Pla de millora urbana per a la regulació dels eixos comercials i usos".

Acord: "Suspendre l'otorgament de llicències d’activitats o d’obres i l’admissió de comunicats per a la realització d’obres per als Establiments recreatius i assimilats per a públic adult del Tipus 1 -Jocs d’atzar- (codi 11.2.1) i per als Establiments públics amb reservats annexos  (codi 19), en l’àmbit del terme municipal de Santa Coloma delimitat en l’Annex 2 del document – Trama urbana consolidada (plànol de suspensió al qual es refereix l’article 73.2 del TRLUC). Determinar també que el termini de la suspensió, a l’empara de l’article 74.1 del TRLUC serà com a màxim de 2 anys, comptadors des de la publicació al BOPB del present acord de suspensió". 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació: 26/04/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  25/05/2021.
  • Tauler de l'Ajuntament: 25/05/2021.
  • Web de l'Ajuntament (D//pt. Informació Urbanística):  30/04/2021.

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
Un màxim de 2 ANYS, comptadors des de la publicació al BOPB del present acord de suspensió".   

DEL 25 DE MAIG DE 2021 FINS AL 25 DE MAIG DE 2023.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: