Prorrogar, pel termini màxim d’un any, la suspensió de llicències urbanístiques de canvi d’ús, o de reforma i canvi d’ús, per a la transformació de locals d’oficines, industrials, comercials, o d’altre tipus, en habitatge o ús residencial

codi Municipal: SL-222

 

Expedient de Suspensió de Llicències.

Acord:  Prorrogar, pel termini màxim d’un any o fins l’aprovació definitiva de la "Modificació puntual de PGM per a l’obtenció d’habitatge assequible" si aquesta és abans, la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques de canvi d’ús, o de reforma i canvi d’ús, per a la transformació de locals d’oficines, industrials, comercials, o d’altre tipus, en habitatge o ús residencial al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Objectiu: Estudiar la redacció de l’instrument de planejament que sigui més apropiat i adient per a regular les condicions urbanístiques amb què es permetrà el canvi d’ús, i en quines condicions no, i la seva implantació futura en la nostra ciutat, i evitar en la mesura que sigui possible les disfuncions que aquest tipus de canvi d’ús pugui generar respecte al seu entorn i els teixits comercials que tenim en aquests moments o que puguem planejar a futur.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació: 09/06/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  11/06/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  11/06/2021.
  • Diari "El Periódico":  14/06/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Infomació Urbanística):  10/06/2021.


PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

Un any o fins l’aprovació definitiva de la "Modificació puntual del PGM per a l’obtenció d’habitatge assequible" si aquesta és abans.

 Accés al Pla de referència: "Modificació puntual del PGM per a l’obtenció d’habitatge assequible".

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

 

OBSERVACIONS:

Existeix un expedient urbanístic relacionat amb aquesta suspensió de llicències. Es pot consultar al següent enllaç.