Modificació puntual del PGM per a l'obtenció d'habitatge dotacional al Complex Oliveres

codi Municipal: PU-217/MPG

 

Expedient aprovat de forma Inicial i en període d'Informació Pública

Objecte: L’objectiu principal de la proposta és la d’ampliar els usos de l’equipament per tal de destinar una part de l’edificació existent a allotjament dotacional per a joves, amb l´opció de destinar la planta baixa a residència esportiva. Es reconeix també l´existència de la Llar d´Infants, amb la incorporació de l´ús Docent.

Es qualifica amb la clau urbanística 7hd-j, habitatges dotacionals per a joves, per destinar els habitatges en règim de lloguer assequible destinat expressament a la gent jove, per facilitar a aquest col·lectiu l'accés a l'habitatge dins la ciutat.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Ple de l'Ajuntament): 30/11/2020.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  14/01/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  11/01/2021.
  • Diari "El Periódico":  14/01/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  07/01/2021.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 15 DE GENER AL 15 DE FEBRER DE 2021.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: