Modificació de l'Unitat d'Actuació núm. 8 del PERI del Barri del Raval

codi Municipal: GU-059 / PA

 

Expedient aprovat de forma Inicial i en període d'Informació Pública

Objecte: Analitzada la situació física de les parcel·les es comprova que la parcel·la interior del carrer Elcano número 10 es troba a una cota situada uns 6 metres per sota de la cota de planta baixa dels edificis que donen front al carrer Sant Jordi. Per contra, la parcel.la interior s’ubica a la mateixa cota que els edificis amb front al carrer Elcano, de forma que els habitatges situats a la planta baixa d’aquests edificis es comuniquen directament amb l’espai interior d’illa.

Amb la finalitat de fer compatibles les determinacions establertes pel planejament vigent amb la realitat física i registral constatada, s’ha redactat el document de modificació de la unitat d’actuació 8 del PERI del barri del Raval, que proposa la desvinculació de les parcel·les situades al carrer Sant Jordi 55 i 57, i la delimitació d’un nou àmbit conformat per la parcel·la del carrer Elcano 10 interior i les parcel·les del carrer Elcano 10 i 12.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Ple de l'Ajuntament): 28/09/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  04/10/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  01/10/2021.
  • Diari "El Periódico":  06/10/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  30/09/2021.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

 

DEL 07 D'OCTUBRE AL 08 DE NOVEMBRE DE 2021.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: