Suspensió de llicències pel termini d'un any d'otorgament de llicències urbanístiques d'activitats d'allotjament temporals i admissió de comunicacions prèvies d'obres destinades a la instal·lació d'aquestes activitats.

codi Municipal: SL-236

 

Expedient de Suspensió de Llicències.

Acord: Acordar la suspensió potestativa, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències urbanístiques d’activitats d’allotjament temporals, així com la suspensió de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats. La suspensió de llicencies urbanístiques d’activitats i admissió de comunicacions prèvies comprèn habitatges d’ús turístic, llar compartides, apartaments turístics, hotels, pensions, albergs i residències de col·lectius docent en l’àmbit corresponent al sòl urbà del municipi,  dins de l’àmbit municipal detallat al plànol que s’annexa a l’informe tècnic.

La suspensió afectarà únicament a les sol·licituds de llicències que es presentin amb posterioritat a l’efectivitat de l’acord de suspensió que es produirà de forma immediata a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació (JGL): 21/11/2023.
  • Data ratificació Ple:      18/12/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  23/11/2023.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 24/11/2023.
  • Diari (El Punt Avui): 24/11/2023.
  • Pàgina web de l'Ajuntament (Dept. Informació Urbanística):  24/11/2023.


PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
.   

1 ANY A PARTIR DE LA SEVA PUBLICACIÓ AL BOPB.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: