Suspensió de llicències a l'àmbit de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’impuls dels habitatges de protecció pública als barris del sud

codi Municipal: SL-233

 

Expedient de Suspensió de Llicències.

Suspensió de llicències com a conseqüència de l'aprovació inicial de la "Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’impuls dels habitatges de protecció pública als barris del sud".

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació: 24/04/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  04/05/2023.
  • Tauler de anuncis de l'Ajuntament: 28/04/2023.
  • Diari "El Periódico": 08/05/2023.
  • Web de l'Ajuntament (Dept. Informació Urbanística):  27/04/2023.

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
.

Un ANY, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria (art 30.4 de la Llei 39/2015).

(en aplicació de la Disposició Addicional Desena del TRUC, els terminis per a la tramitació de les figures de planejament urbanístic s'amplien en un mes en cas que coincideixin total o parcialment amb el mes d'agost).

DEL 09/05/2023 AL 09/05/2024.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

EXPEDIENTS RELACIONATS:
.

- Existeix un expedient urbanístic relacionat:

  • "Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’impuls dels habitatges de protecció pública als barris del sud". Es pot consultar aquí.