Suspensió de la tramitació de Plans Urbanístics derivats i projectes de gestió i d'urbanització, així com llicències de parcel.lació, d'edificació, reforma, rehabilitació, enderrocs i d'activitats o usos concrets.

codi Municipal: SL-211

 

Expedient de Suspensió de llicències.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 21 de març de 2023, ha acordat suspendre, pel termini de dos anys, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, d’acord amb l’article 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), en els àmbits delimitats i grafiats en el plànol de suspensió de tramitació i de llicències. 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 21/03/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  03/04/2023.
  • Web de l'Ajuntament de santa Coloma de Gramenet11/04/2023.

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
.

DOS  anys a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB.

FINS AL 04 D'ABRIL DE 2025.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

EXPEDIENTS RELACIONATS:
.

- Existeix un expedient urbanístic relacionat:

  • "Pla Director Urbanístic Metropolitàt". Es pot consultar aquí.