Suspensió de Llicències, amb prorroga d'un any, de magatzems vinculats al comerç electrònic amb servei de venda i repartiment a domicili.

codi Municipal: SL-227

 

Expedient de Suspensió de llicències.

Objectiu: Aquesta nova activitat no resta definida al PMURECU, essent complicat per la seva especificitat i complexitat englobar-la en alguna de les tipologies d’activitats que recull actualment el Pla. És amb l’objectiu d’estudiar la redacció de l’instrument de planejament que sigui més apropiat i adient per a regular les condicions urbanístiques amb què es permetrà aquesta nova activitat, que es precisa analitzar si es tracta d’una activitat comercial de servei directe o bé d’una activitat d’emmagatzematge i reflexionar sobre les condicions i requisits d’implantació que s’estipularan i que s’hauran de complir quan es vulgui desenvolupar aquesta activitat, per tal d’evitar en la mesura que sigui possible les disfuncions que aquest tipus d’activitats puguin generar respecte al seu entorn i els teixits comercials que tenim en aquests moments o que puguem plantejar a futur.

DOCUMENTACIÓ, DATES D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació: 21/06/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  23/06/2022.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 23/06/2022.
  • Diari "El Periódico":  27/06/2022.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  23/0/2022.
  • Rectificació errada material (BOPB): 28/06/2022.

Documentació:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:

Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 28 DE JUNY AL 28 DE JULIOL DE 2022.

 

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

1 ANY, comptant-se el termini des de la seva publicació al BOPB.

DEL 23 DE JUNY DEL 2022 AL 23 DE JUNY DE 2023, AMBDÓS INCLOSOS.
Prorrogar 1 any la Suspensió de Llicències de magatzems vinculats al comerç electrònic amb servei de venda i repartiment a domicili.

Prorrogar per una durada màxima d’un any, de l’atorgament de llicències d’activitat amb incidència ambiental dels magatzems vinculats al comerç electrònic amb servei de venda i repartiment a domicili, així com la suspensió de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local, en els mateixos termes i àmbit delimitat.

DOCUMENTACIÓ, DATES D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació prorroga:

  • Data Aprovació: 14/03/2023.

Documentació:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prorroga de la Suspensió de Llicències:

L’inici del termini de la pròrroga s’iniciarà des del dia que finalitza la suspensió acordada per acord de Junta De Govern Local en data 21 de juny de 2022 (publicada al BOP en data 23 de juny de 2022).

FINS AL 23 DE JUNY DE 2024.


EXPEDIENTS RELACIONATS:
.

1 expedient urbanístic relacionat:

  • "Modificació del PMU per a la regulació dels eixos comercials i usos de Santa Coloma de Gramenet per a la regulació dels magatzems vinculats al comerç electrònic". Es pot consultar aquí.